Staż pracy a stanowisko kierownika apteki

Staż pracy a stanowisko kierownika apteki

Czy do stażu pracy wymaganego do objęcia stanowiska kierownika apteki wliczają się umowy cywilnoprawne (np. umowa zlecenie, praca „na godziny”)?… Podstawową regulację prawną w zakresie wymagań niezbędnych do pełnienia funkcji kierownika apteki określają przepisy ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne oraz przepisy ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich. Zgodnie z art. 88 ust. 1 i 2 ustawy Prawo farmaceutyczne.

Tytuł naukowy: magister farmacji

Tytuł naukowy: magister farmacji

Czy osoby, które ukończyły studia farmaceutyczne w latach, kiedy na dyplomach umieszczano tytuł zawodowy „magister”, mają prawo posługiwać się tytułem „magistra farmacji”? Odpowiedź na tak postawione pytanie wymaga na wstępie wyjaśnienia, czy chodzi o sam tytuł zawodowy związany z ukończeniem szkoły wyższej i obroną pracy magisterskiej na kierunku farmacja, czy też w istocie rzeczy chodzi o tytuł osoby uprawnionej do wykonywania określonego zawodu – farmaceuty.

Koniec leków za złotówkę

Sejm RP po rozpatrzeniu licznych poprawek Senatu RP przyjął 12 maja br. ustawę o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

Na podkreślenie i uznanie zasługuje przeprowadzona w Senacie RP forma pracy i styl debaty nad ustawą. Rozpatrywano ją bez pośpiechu i presji czasu z udziałem zainteresowanych podmiotów

Ograniczenia w lokalizacji aptek

**Przeciwnicy całkowitej swobody w zakładaniu aptek zyskali kolejny argument – w czerwcu Europejski Trybunał Sprawiedliwości uznał, że przepisy obowiązujące w jednej z hiszpańskich prowincji, uniemożliwiające zakładanie nowej apteki w odległości mniejszej niż 250 metrów od już istniejącej, są zgodne z prawem unijnym.**

Nie łamią unijnego prawa także inne hiszpańskie przepisy, które nie pozwalają (z kilkoma wyjątkami), aby nowe apteki były zlokalizowane w bardziej gęstej sieci niż jedna na 2800 mieszkańców. Oba wyroki w tych sprawach mają sygnatury C-570/07 i C-571/07.

Kongres kierowników aptek

Kongres kierowników aptek

Brak postępu w pracach nad ustawą Prawo farmaceutyczne, konieczność wprowadzenia kryteriów dotyczących rozmieszczenia aptek, zniesienie przepisów o maksymalnych cenach urzędowych, sprzedaż wysyłkowa leków – to najważniejsze problemy poruszone na I Ogólnopolskim Kongresie Kierowników Aptek i Farmaceutów.

Prawnik radzi… prawo wykonywania zawodu

Prawnik radzi… prawo wykonywania zawodu

Jestem tegoroczną absolwentką farmacji. Studia ukończyłam 31 marca br. W kwietniu okręgowa izba aptekarska – na podstawie dostarczonych przeze mnie dokumentów – podjęła uchwałę o przyznaniu mi prawa wykonywania zawodu farmaceuty. Jednak dokument stwierdzający to prawo otrzymam dopiero w dniu ślubowania. Jeśli od podjęcia uchwały do złożenia ślubowania mija kilka dni/ tygodni, to czy mogę w międzyczasie wykonywać zawód farmaceuty?

Wszystko zależy od dobrej woli

Wszystko zależy od dobrej woli

Farmaceuta jest niezwykle ważnym ogniwem w procesie terapeutycznym. Zdarza się, że pacjent w gabinecie lekarskim, z powodu stresu czy nieuwagi, nie zrozumie lub niedokładnie wysłucha wszystkich zaleceń lekarza. Wtedy głównym źródłem wiedzy medycznej jest dla niego farmaceuta. Często pacjent prosi farmaceutę o pomoc w konkretnych dolegliwościach.

Opieka farmaceutyczna to nowa filozofia zawodu

Wywiad z dr. Jerzym Łazowskim, Sekretarzem Naczelnej Izby Aptekarskiej, ekspertem zespołu ds. wprowadzania opieki farmaceutycznej do praktyki aptecznej

Czy mógłby Pan zdefiniować pojęcie opieki farmaceutycznej?

Opieka farmaceutyczna to nowa filozofia praktyki zawodowej farmaceutów, w której podstawowym obiektem zainteresowania przestaje być lek, tj. produkt, a staje się pacjent. Przy czym leki nadal odgrywają istotną rolę, tylko że podporządkowaną pacjentowi – wiąże się to z prawidłowym stosowaniem leku. Zadaniem farmaceuty jest dążenie do tego, by preparaty stosowane przez pacjenta były możliwie najwłaściwiej dobrane, najskuteczniejsze, najbezpieczniejsze i najdogodniejsze. Opieka farmaceutyczna jest procesem ciągłym, który przede wszystkim polega na kontakcie z pacjentem. Istotne w tym procesie jest prowadzenie dokumentacji, w myśl zasady – co nie jest udokumentowane, nie istnieje.

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH