Prawnik radzi… prawo wykonywania zawodu

Prawnik radzi… prawo wykonywania zawodu

Jestem tegoroczną absolwentką farmacji. Studia ukończyłam 31 marca br. W kwietniu okręgowa izba aptekarska – na podstawie dostarczonych przeze mnie dokumentów – podjęła uchwałę o przyznaniu mi prawa wykonywania zawodu farmaceuty. Jednak dokument stwierdzający to prawo otrzymam dopiero w dniu ślubowania. Jeśli od podjęcia uchwały do złożenia ślubowania mija kilka dni/ tygodni, to czy mogę w międzyczasie wykonywać zawód farmaceuty?

Jestem tegoroczną absolwentką farmacji. Studia ukończyłam 31 marca br. W kwietniu okręgowa izba aptekarska – na podstawie dostarczonych przeze mnie dokumentów – podjęła uchwałę o przyznaniu mi prawa wykonywania zawodu farmaceuty. Jednak dokument stwierdzający to prawo otrzymam dopiero w dniu ślubowania. Jeśli od podjęcia uchwały do złożenia ślubowania mija kilka dni/ tygodni, to czy mogę w międzyczasie wykonywać zawód farmaceuty?
Katarzyna z Sosnowca

Farmaceuta, w stosunku do którego została podjęta uchwała przez Naczelną Radę Aptekarską albo okręgową radę aptekarską o przyznaniu prawa wykonywania zawodu farmaceuty, chcąc rozpocząć wykonywanie zawodu, musi złożyć ślubowanie. Ten obowiązek wprowadza ustawa z dnia 10 stycznia 2008 roku o zmianie ustawy o izbach aptekarskich (Dz.U. Nr 47, poz. 273). Warto tu dodać, że przepis ten obowiązuje dopiero od 3 kwietnia 2008 roku. Obowiązek ślubowania jest więc stosunkowo nowym elementem uzyskiwania uprawnień do wykonywania zawodu farmaceuty, podkreślającym jego charakter i znaczenie.

O terminie ślubowania farmaceutę informuje okręgowa rada aptekarska właściwa ze względu na zamierzone miejsce wykonywania zawodu farmaceuty, a w przypadku obywatela państwa należącego do Unii Europejskiej – Naczelna Rada Aptekarska. Ślubowanie odbywa się bez zbędnej zwłoki po podjęciu uchwały przyznającej prawo wykonywania zawodu.
Rota ślubowania składanego przez farmaceutę brzmi następująco: „Ślubuję uroczyście w swej pracy farmaceuty sumiennie, gorliwie i z należytą starannością wykonywać swoje obowiązki, mając zawsze na uwadze dobro pacjenta, wymogi etyki zawodowej i obowiązujące prawo, a także zachować tajemnicę zawodową, zaś w postępowaniu swoim kierować się zasadami godności, uczciwości i słuszności”.

Jeżeli określona formuła ślubowania nie może być wykorzystana przez obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej umożliwia skorzystanie z odpowiedniej, równoważnej formuły. Ślubowanie odbiera prezes właściwej okręgowej rady aptekarskiej albo Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej w zależności od tego, która z tych rad jest właściwa do podjęcia uchwały w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu farmaceuty.

Warto przypomnieć, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, regulującymi kwestie uzyskania prawa wykonywania zawodu, farmaceuta – oprócz złożenia ślubowania – musi spełniać wymagania w zakresie: wykształcenia (określone w art. 2b ustawy z dnia 19 kwietnia o izbach aptekarskich), stanu zdrowia pozwalającego na wykonywanie zawodu farmaceuty (potwierdzonego orzeczeniem lekarskim), posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych, wykazania się nienaganną postawą etyczną i dawania swym dotychczasowym zachowaniem rękojmi prawidłowego wykonywania zawodu farmaceuty (w szczególności chodzi o brak prawomocnego skazania za umyślne przestępstwo przeciwko życiu lub zdrowiu), korzystania z pełni praw publicznych oraz – w przypadku cudzoziemca – znajomości języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania zawodu farmaceuty.

Podstawy prawne: ustawa z dnia 19 kwietnia 1991 roku o izbach aptekarskich (Dz.U. z 2008 r. Nr 136, poz. 856)

4.9/5 - (35 votes)

Nikt nie pyta Cię o zdanie, weź udział w Teście Zaufania!

To 5 najczęściej kupowanych leków na grypę i przeziębienie. Pokazujemy je w kolejności alfabetycznej.

ASPIRIN C/BAYER | FERVEX | GRIPEX | IBUPROM | THERAFLU

Do którego z nich masz zaufanie? Prosimy, oceń wszystkie.
Dziękujemy za Twoją opinię.

POLECANE DLA CIEBIE

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH