Makrotrendy a zachowania pacjentów

Makrotrendy a zachowania pacjentów

Na zachowania pacjentów wpływa wiele różnorodnych czynników. Jednym z nich są makrotrendy, czyli tendencje występujące w dłuższym, wynoszącym od 7 do 12 lat okresie. W badaniach wyodrębnia się kilka makrotrendów, które będą wpływały na decyzje zakupowe konsumentów oraz pacjentów w najbliższych latach. Skoncentrujmy się na tych makrotrendach, które można wykorzystać w marketingowym zarządzaniu apteką.

Zarządzanie kategorią produktu (część 1)

Zarządzanie kategorią produktu (część 1)

Na budowę i zarządzanie kategoriami asortymentu w aptece można spoglądać dwojako. Z jednej strony ekspozycja produktów w podziale na kategorie terapeutyczne jest dobrze oceniana przez pacjentów. Z drugiej strony jednak jest ona ściśle uzależniona od otoczenia, w którym funkcjonuje apteka.

Ekspozycja sezonowa – Zarządzanie promocjami (część 2)

Jed­nym z ele­men­tów przy­cią­ga­ją­cych pa­cjen­tów do ap­te­ki jest se­zo­no­wa eks­po­zy­cja to­wa­rów. Od­po­wied­nie usta­wie­nie pro­duk­tów zwróci uwa­gę pa­cjen­ta, wpły­nie na czę­stość jego od­wie­dzin w ap­te­ce, a także na wzrost ob­ro­tów. Te­ma­tycz­ne eks­po­zy­cje mo­gą peł­nić też funk­cję edu­ka­cyj­ną.

Efektywna Apteka – zarządzanie kategorią

Dziedzina zajmująca się optymalizacją korzyści zarówno producenta, jak i detalisty (w tym przypadku apteki) to tzw. zarządzanie kategorią (category management). Jedna z wielu definicji zarządzania kategorią określa partnerstwo Apteka – Producent jako strategiczny proces zarządzania zasobami ukierunkowany na rezultaty będące wynikiem lepszego zaspokajania potrzeb konsumenta.

Aranżacja kluczem do sukcesu

Przed podjęciem decyzji co do ostatecznego wyglądu apteki oglądałam różne aranżacje aptek oraz konsultowałam się z projektantami. Nie było łatwo zgrać specyficzne potrzeby apteki z nowoczesnym, często bardzo wyidealizowanym wyobrażeniem architektów oraz koncernów farmaceutyczno-kosmetycznych. Propozycje, które mi przedstawiano, nie wprowadzały istotnych zmian; polegały tylko na wstawieniu nowych mebli w takim samym układzie. Potrzebowałam czegoś więcej. Dopiero pomoc L’Oréal Cosmétique Active i zarekomendowanie biura Stand-art dało zadowalający efekt.

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH