Gala rozdania Nagrody Zaufania „Złoty OTIS”: 8 i 22 października 2020

Na początku września Kapituła Nagrody Zaufania „Złoty OTIS” podjęła decyzję, że tradycyjna Gala rozdania Nagrody Zaufania „Złoty OTS” – spotkanie środowiska ochrony zdrowia w Polsce – zostanie zamieniona na dwa mniejsze spotkania. Uroczyste wręczanie statuetek odbędzie się 8 i 22 października 2020 o godz. 16.00 w hotelu Sheraton. Laureaci Nagrody Zaufania „Złoty OTIS” to osoby wybitne i nietuzinkowe. Na ich sukces składają się codzienna praca, wytrwałość, dążenie do celu. Serdeczną atmosferą kameralnych spotkań chcemy zrekompensować Laureatom ponad półroczne oczekiwanie na ceremonię wręczenia Nagród Zaufania „Złoty OTIS 2020”.
Pojemnik na przeterminowane leki

Przeterminowane leki przynieś do apteki


Z Pawłem Gunciarzem z firmy Remondis Medison rozmawia Justyna Hofman-Wiśniewska.

Dlaczego odpady farmaceutyczne są niebezpieczne?

Z punktu widzenia prawa ochrony środowiska, odpady farmaceutyczne są niebezpieczne, ponieważ mogą zawierać substancje zdefiniowane jako toksyczne, które ze względu na swoje specyficzne własności stanowią zagrożenie dla środowiska. Zbudowane z szeregu związków chemicznych, po terminie przydatności stanowią potencjalne zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia ludzi. Związki zawarte w lekach są bardzo trwałe; przedostając się do wód lub gleb, potrafią je skutecznie skazić. Należy pamiętać, że leki o silnym działaniu znajdują się w wykazie trucizn.

O tym, że używanie przeterminowanych leków jest niebezpieczne dla zdrowia, wiedzą chyba wszyscy, jednak mało osób zdaje sobie sprawę z tego, że wyrzucanie starych lekarstw do kosza, a stamtąd na składowiska odpadów, jest równie niebezpieczne, ponieważ środki zawarte w lekach mają szkodliwy wpływ na środowisko. I jeszcze jedno: nigdy nie wyrzucajmy leków do toalety! Oczyszczalnie ścieków nie radzą sobie dobrze z takimi substancjami, a ich obecność w wodzie sprawia, że bakterie i wirusy uodporniają się na nie. Przeterminowane leki powinny być poddane utylizacji.

W literaturze fachowej można spotkać kilka sposobów klasyfikacji odpadów powstających w zakładach opieki zdrowotnej. Najczęściej dzieli się je na: komunalne, komunalnopodobne, medyczne oraz specjalne (do nich zaliczane są środki farmaceutyczne), pozostałe.

Skąd pochodzi najwięcej przeterminowanych leków?

Podstawowe ich źródło to nasze domowe apteczki! Od kilku lat trwa akcja zbiórki przeterminowanych leków. W aptekach stoją specjalne pojemniki, do których należy je wrzucać. Drugim źródłem są niesprzedane przeterminowane partie leków pochodzące z aptek i hurtowni farmaceutycznych lub też partie leków wycofanych bezpośrednio od producentów.

Czy wystawiane w aptekach pojemniki na przeterminowane leki to według pana metoda, która się sprawdza?

Tak. W aptekach zbierana jest większość przeterminowanych lekarstw od mieszkańców i dlatego współpraca z nimi jest dla nas bardzo ważna. Apteka jest łatwo dostępnym miejscem, a poprzez różnego rodzaju prowadzone kampanie każdy wie, że może tam przynieść lekarstwa i być ekologicznym.

System zbiórki przeterminowanych leków obejmuje np. na terenie Warszawy około 510 punktów. Są to apteki oraz dodatkowo wybrane przychodnie i punkty apteczne. W punktach tych ustawiono standardowe pojemniki o pojemności 40-60 litrów. Pojemniki te są skonstruowane tak, by uniemożliwić osobom niepowołanym dostęp do gromadzonych w nich odpadów. Systemem tym objęta jest cała Polska.

W każdym roku w ten sposób zebrane jest kilka ton leków. Należy też dodać, że apteki, które biorą udział w akcji zbiórki przeterminowanych leków – organizowanej np. przez gminę – nie ponoszą z tego tytułu żadnych kosztów.

Jeśli chodzi o zbiórkę termometrów rtęciowych, to we wszystkich punktach ustawiono specjalistyczne pojemniki o objętości 3 litrów. Pojemniki te są ustawione w taki sposób, aby nie mieli do nich dostępu klienci. Odbiorem, transportem, a następnie unieszkodliwianiem zajmują się wyspecjalizowane w tym firmy.

Czy odpady farmaceutyczne są w jakiś szczególny sposób zabezpieczane, jeśli chodzi o transport i magazynowanie?

Leki są zabezpieczane już na etapie zbiórki w aptece w taki sposób, aby nie było możliwe wyjęcie ich z pojemników. Następnie odpady są przewożone specjalistycznym transportem do magazynu odpadów niebezpiecznych, skąd trafiają do zakładu utylizacji.

Na czym polega utylizacja?

Utylizacja odpadów farmaceutycznych polega na ich unieszkodliwianiu. Spalanie, o którym tutaj mowa, odbywa się w specjalnie przeznaczonych do tego zakładach unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych. Temperatura ponad 1100oC, warunki dotyczące dostępu tlenu, czasu, w jakim spaliny są poddawane działaniu wysokiej temperatury, oraz sposobu ich schładzania, oczyszczania – to gwarantuje rozkład i wychwycenie wszystkich substancji niebezpiecznych. Jest to jedyny ekologiczny sposób unieszkodliwiania odpadów farmaceutycznych, który redukuje do minimum emisje do środowiska.

Jakie są koszty utylizacji?

Koszty utylizacji, które wraz z transportem sięgają kilku złotych za kilogram, są bardzo niskie w porównaniu do ryzyka i korzyści ekologicznych uzyskiwanych z ograniczenia niebezpieczeństwa przedostania się tych substancji do środowiska. W przypadku zbiórki leków od ludności koszty te ponoszone są np. przez gminę.

Czy wszystkie leki utylizuje się w ten sam sposób?

Gdy są selektywnie zbierane przez wyspecjalizowane firmy, wówczas utylizowane są termicznie. Niestety nie można powiedzieć, że wszystkie leki utylizuje się w ten sam sposób. Problem tkwi w tym, że pewna ilość leków jest wyrzucana do pojemników na odpady komunalne, a następnie trafia na składowisko wraz ze strumieniem odpadów komunalnych. Takie postępowanie, jak już wspomniałem, może stwarzać zagrożenie dla środowiska i ludzi. Należy również pamiętać, że nie wszystkie odpady z naszych apteczek mogą trafić do pojemnika na leki wystawionego w aptece, np. termometry rtęciowe powinny być zbierane selektywnie do oddzielnych pojemników.

Dziękuję za rozmowę.

Nikt nie pyta Cię o zdanie, weź udział w Teście Zaufania!

To 5 najczęściej kupowanych leków na grypę i przeziębienie. Pokazujemy je w kolejności alfabetycznej.

ASPIRIN C/BAYER | FERVEX | GRIPEX | IBUPROM | THERAFLU

Do którego z nich masz zaufanie? Prosimy, oceń wszystkie.
Dziękujemy za Twoją opinię.

POLECANE DLA CIEBIE

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH