Interakcje leków roślinnych

Interakcje farmakokinetyczne leków roślinnych z syntetycznymi

Wzajemne oddziaływanie leków syntetycznych z lekami pochodzenia roślinnego może zachodzić na różnych etapach procesów farmakologicznych. Oprócz omawianych w poprzednim numerze interakcji farmakodynamicznych, istnieje ryzyko występowania szeregu interakcji farmakokinetycznych zachodzących na etapie absorpcji, dystrybucji, metabolizmu i eliminacji. Nie przedstawiono dotychczas badań klinicznych wskazujących na możliwość wypierania innych leków przez składniki aktywne roślin leczniczych z połączeń z białkami, co prowadziłoby do wzrostu poziomu stężenia leku w surowicy i nasilenia efektu jego działania. Im wyższy stopień wiązania z białkami i im mniejsza rozpiętość terapeutyczna leku, tym większe staje się znaczenie tego typu interakcji.

Cytochrom CYP2D6

Cytochrom CYP2D6

Enzym CYP2D6 jest związany ze szlakami metabolizmu dla wielu substancji czynnych i leków. Jego ważną właściwością jest zmienność genetyczna. U niektórych osób występuje deficyt tego enzymu, u części jego aktywność jest prawidłowa, a u tzw. supermetabolizerów znacznie zwiększona.
Na podstawie przesiewowych badań genetycznych populację ludzką można podzielić, pod kątem zmienności izoenzymu CYP2D6, na metabolizerów powolnych, umiarkowanych, silnych i ultraszybkich. Około 10 proc. osób rasy kaukaskiej należy do powolnych metabolizerów. Odpowiedź na leki – substraty dla CYP2D6 – może być u nich inna niż w pozostałej populacji. Testy genetyczne można przeprowadzać przed terapią, chociaż nie jest to regułą.

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH