Urlop szkoleniowy w aptece...prawnik radzi

Urlop szkoleniowy w aptece…prawnik radzi

W najbliższym czasie chciałbym wziąć urlop szkoleniowy w związku z kursem podyplomowym, odbywającym się w innym mieście. Na jakich zasadach, jako farmaceuta pracujący w aptece, mogę go otrzymać? Czy przed egzaminem specjalizacyjnym również przysługuje mi urlop szkoleniowy?

W najbliższym czasie chciałbym wziąć urlop szkoleniowy w związku z kursem podyplomowym, odbywającym się w innym mieście. Na jakich zasadach, jako farmaceuta pracujący w aptece, mogę go otrzymać? Czy przed egzaminem specjalizacyjnym również przysługuje mi urlop szkoleniowy?
Mirosław z Poznania

Podstawowe kwestie związane z prawami i obowiązkami osoby podnoszącej kwalifikacje zawodowe, w tym kwestie związane z urlopem szkoleniowym, regulują obecnie przepisy Kodeksu pracy. Przez podnoszenie kwalifikacji zawodowych rozumie się zdobywanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności przez pracownika, z inicjatywy pracodawcy albo za jego zgodą.
Podstawą uzyskania przez pracownika określonych uprawnień związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych, jest umowa zawierana przez pracodawcę z pracownikiem określającą wzajemne prawa i obowiązki stron. Umowa wymaga formy pisemnej. Umowa nie może zawierać postanowień mniej korzystnych dla pracownika niż przepisy Kodeksu pracy. Nie ma obowiązku zawarcia umowy, jeżeli pracodawca nie zamierza zobowiązać pracownika do pozostawania w zatrudnieniu po ukończeniu podnoszenia kwalifikacji.

Pracownikowi podnoszącemu kwalifikacje zawodowe przysługują:
1) urlop szkoleniowy,
2) zwolnienie z całości lub części dnia pracy, na czas niezbędny, by punktualnie przybyć na obowiązkowe zajęcia oraz na czas ich trwania.
Za czas urlopu szkoleniowego oraz za czas zwolnienia z całości lub części dnia pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.

Urlop szkoleniowy przysługuje w wymiarze:
1) 6 dni – dla pracownika przystępującego do egzaminów eksternistycznych,
2) 6 dni – dla pracownika przystępującego do egzaminu maturalnego,
3) 6 dni – dla pracownika przystępującego do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe,
4) 21 dni w ostatnim roku studiów – na przygotowanie pracy dyplomowej oraz przygotowanie się i przystąpienie do egzaminu dyplomowego.

Urlopu szkoleniowego udziela się w dni, które są dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy.
Pracodawca może przyznać pracownikowi podnoszącemu kwalifikacje zawodowe dodatkowe świadczenia, w szczególności pokryć opłaty za kształcenie, przejazd, podręczniki i zakwaterowanie.

Pracownik podnoszący kwalifikacje zawodowe:
1) który bez uzasadnionych przyczyn nie podejmie podnoszenia kwalifikacji zawodowych albo przerwie podnoszenie tych kwalifikacji,
2) z którym pracodawca rozwiąże stosunek pracy bez wypowiedzenia z jego winy, w trakcie podnoszenia kwalifikacji zawodowych lub po jego ukończeniu, w terminie określonym w umowie, nie dłuższym niż 3 lata,
3) który w okresie wskazanym w pkt. 2 rozwiąże stosunek pracy za wypowiedzeniem, z wyjątkiem wypowiedzenia umowy o pracę z powodu mobbingu,
4) który w okresie wskazanym w pkt. 2 rozwiąże stosunek pracy bez wypowiedzenia z powodu szkodliwego wpływu na jego zdrowie (art. 55 Kodeksu pracy) lub z powodu mobbingu (art. 943 Kodeksu pracy), mimo braku przyczyn określonych w tych przepisach.
– jest zobowiązany do zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę na ten cel z tytułu dodatkowych świadczeń, w wysokości proporcjonalnej do okresu zatrudnienia po ukończeniu podnoszenia kwalifikacji zawodowych lub okresu zatrudnienia w czasie ich podnoszenia.

Pracownikowi zdobywającemu lub uzupełniającemu wiedzę i umiejętności na innych zasadach, niż określone wyżej, mogą być przyznane:
1) zwolnienie z całości lub części dnia pracy bez zachowania prawa do wynagrodzenia,
2) urlop bezpłatny – w wymiarze ustalonym w porozumieniu zawieranym między pracodawcą i pracownikiem.
W przypadku zatem kursu podyplomowego odbywanego przez farmaceutę podstawą do skorzystania z uprawnień związanych z podnoszeniem kwalifikacji będzie porozumienie zawarte z pracodawcą określające wzajemne prawa i obowiązki, w tym zwłaszcza kwestie zwalniania na udział w zajęciach oraz urlopu szkoleniowego.

Jedną z form podnoszenia kwalifikacji zawodowych farmaceutów jest również odbywanie przeszkolenia specjalizacyjnego w celu uzyskania tytułu specjalisty potwierdzającego posiadanie określonych kwalifikacji zawodowych.

Specjalizację może rozpocząć osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:
1) posiada prawo wykonywania zawodu farmaceuty;
2) ma roczny staż pracy w zawodzie;
3) została zakwalifikowana do odbycia specjalizacji w postępowaniu kwalifikacyjnym.
Specjalizacje w ramach kształcenia podyplomowego są prowadzone przez wydziały albo inne jednostki organizacyjne szkół wyższych, które prowadzą studia na kierunku farmacja, po uzyskaniu akredytacji udzielonej przez Ministra Zdrowia.
Kierownik jednostki szkolącej zawiera z farmaceutą zakwalifikowanym do rozpoczęcia specjalizacji umowę o szkolenie określającą wzajemne prawa i obowiązki wynikające z realizacji programu specjalizacji. Wzajemne prawa i obowiązki umożliwiające realizację programu specjalizacji farmaceucie, zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę, określa ponadto umowa cywilnoprawna zawarta z pracodawcą. Umowa ta powinna określać wszystkie przysługujące farmaceucie uprawnienia i obowiązki związane z podnoszeniem kwalifikacji, w tym z urlopem szkoleniowym w wymiarze co najmniej 6 dni przypadających w dni będące dniami pracy dla danego farmaceuty oraz ewentualne zobowiązanie do przepracowania u pracodawcy określonego czasu po zakończeniu tego szkolenia.


Podstawy prawne:
Art. 1031 – 1036 Kodeksu pracy
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 maja 2003 r. w sprawie specjalizacji oraz uzyskiwania tytułu specjalisty przez farmaceutów (Dz. U. Nr 101, poz. 941, z późn. zm.)

4.4/5 - (113 votes)

Nikt nie pyta Cię o zdanie, weź udział w Teście Zaufania!

To 5 najczęściej kupowanych leków na grypę i przeziębienie. Pokazujemy je w kolejności alfabetycznej.

ASPIRIN C/BAYER | FERVEX | GRIPEX | IBUPROM | THERAFLU

Do którego z nich masz zaufanie? Prosimy, oceń wszystkie.
Dziękujemy za Twoją opinię.

Leave a Comment

POLECANE DLA CIEBIE

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH