Szkolenia ciągłe (prawnik radzi…)


Jakie konsekwencje grożą farmaceutom, którzy nie dopełnili obowiązku szkoleń ciągłych w danym okresie edukacyjnym? Na jakich warunkach można przedłużyć ten okres?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, farmaceuci zatrudnieni w aptekach i hurtowniach farmaceutycznych są zobowiązani do podnoszenia kwalifikacji zawodowych poprzez uczestnictwo w szkoleniach ciągłych celem aktualizacji posiadanego zasobu wiedzy oraz stałego dokształcania się w zakresie nowych osiągnięć nauk farmaceutycznych. 

Przepisy dotyczące ciągłych szkoleń farmaceutów nie regulują kwestii niedopełnienia tego obowiązku. Jednak w ustawie o izbach aptekarskich z dnia 19 kwietnia 1991 roku w art. 45 tej ustawy napisano, że członkowie samorządu aptekarskiego podlegają odpowiedzialności zawodowej przed sądami aptekarskimi za postępowanie sprzeczne z zasadami etyki i deontologii zawodowej oraz przepisami prawnymi dotyczącymi wykonywania zawodu aptekarza. Obowiązek podnoszenia kwalifikacji zawodowych został wyartykułowany wprost w przepisach ustawy Prawo farmaceutyczne z dnia 6 września 2001 roku. Natomiast zgodnie z postanowieniami Kodeksu Etyki Aptekarza RP, przyjętego uchwałą Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Aptekarzy z dnia 25 kwietnia 1993 roku, aptekarze są zobowiązani m.in. do śledzenia postępu nauki oraz stałego doskonalenia umiejętności zawodowych (art. 16 ust. 2). Biorąc pod uwagę wymienione dokumenty, można postawić tezę, iż wobec osoby nieprzestrzegającej obowiązku ciągłego szkolenia może być wszczęte postępowanie w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej i taka osoba może zostać ukarana jedną z kar przewidzianych w ustawie o izbach aptekarskich.

Ponadto w uchwale Naczelnej Rady Aptekarskiej nr IV/125/2007 z dnia 27 czerwca 2007 roku w sprawie trybu postępowania przy stwierdzaniu rękojmi należytego prowadzenia apteki przez kandydata na kierownika apteki napisano, że udokumentowane niedopełnienie przez farmaceutę obowiązku podnoszenia kwalifikacji zawodowych – o których mowa w art. 89e ustawy Prawo farmaceutyczne – w ostatnim zakończonym okresie edukacyjnym stanowi negatywną przesłankę do stwierdzenia wobec danej osoby faktu posiadania rękojmi, a tym samym uniemożliwia pełnienie przez nią funkcji kierownika. W przypadku osób pełniących już tę funkcję, niewykonywanie tego obowiązku może spowodować utratę rękojmi. Oczywiście brak spełnienia tej przesłanki może być uwzględniany jedynie w odniesieniu do już zakończonych okresów edukacyjnych. Brak jakichkolwiek punktów edukacyjnych w przypadku trwającego jeszcze okresu edukacyjnego nie może być przesłanką do odebrania lub nieudzielenia rękojmi.

Uprawnienia do przedłużenia okresu edukacyjnego (nie dłużej niż o 24 miesiące) ma właściwa dla farmaceuty występującego z wnioskiem okręgowa rada aptekarska. Przedłużenie okresu edukacyjnego może nastąpić na uzasadniony wniosek zainteresowanego.

Dowodem odbycia ciągłych szkoleń jest karta ciągłego szkolenia. W przypadku uzyskania przez farmaceutę w okresie edukacyjnym wymaganej liczby 100 punktów, farmaceuta zgłasza się do okręgowej izby aptekarskiej w celu potwierdzenia dopełnienia obowiązku podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Informacja o dopełnieniu obowiązku odbycia szkolenia ciągłego jest umieszczana w rejestrze farmaceutów.

Dla tych, którzy ukończyli studia na kierunku farmacja i uzyskali prawo wykonywania zawodu farmaceuty w danym roku, okres edukacyjny rozpoczyna się z dniem 1 stycznia roku następnego po uzyskaniu tego prawa. Dla farmaceutów, którzy zobowiązani są do odbycia przeszkolenia uzupełniającego, okres edukacyjny rozpoczyna się pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przeszkolenie zostało zakończone.
Podstawy prawne: ustawa z dnia 19 kwietnia 1991 roku o izbach aptekarskich (Dz.U. z 2008 r. Nr 136, poz. 856), ustawa z dnia 6 września 2001 roku Prawo farmaceutyczne (Dz.U. Nr 2008, Nr 45, poz. 271, z późn. zm.), rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2003 roku w sprawie ciągłych szkoleń farmaceutów (Dz.U. Nr 132, poz. 1238, z późn. zm.), Kodeks Etyki Aptekarza RP.

4.6/5 - (135 votes)

Nikt nie pyta Cię o zdanie, weź udział w Teście Zaufania!

To 5 najczęściej kupowanych leków na grypę i przeziębienie. Pokazujemy je w kolejności alfabetycznej.

ASPIRIN C/BAYER | FERVEX | GRIPEX | IBUPROM | THERAFLU

Do którego z nich masz zaufanie? Prosimy, oceń wszystkie.
Dziękujemy za Twoją opinię.

Leave a Comment

POLECANE DLA CIEBIE

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH