Infective conjunctivitis - Infekcyjne zapalenie spojówek (praktyczny angielski)

Infective conjunctivitis – Infekcyjne zapalenie spojówek (praktyczny angielski)

Patient: Good morning, doctor.
Doctor: Good morning, madam. What can I do for you?
Patient: I’ve got a problem with my eyes. I suppose I have a conjunctivitis.
Doctor: I can see your eyes are irritated. What other symptoms do you have?
Patient: My eyes are watering and itchy. Besides, I have a sticky coating on the eyelashes – especially when I first wake in the morning. I also feel as if there is grit in my eyes. They keep burning.
Doctor: How long have you had the problem?
Patient: For three days, I guess. At first, only my left eye seemed infected, but yesterday the second eye started to redden. Today in the morning it was covered with that thick yellow discharge.
Doctor: All right, let me see it.

After the examination
Doctor: You’ve got a bacterial form of conjunctivitis. I’m going to give you a prescription for an ointment with antibiotic. You need to apply it to the inside of the eyelid four times a day for five days. Come and see me after that time.
Patient: Don’t I need any eye drops or so? Is the ointment going to help to get rid of this uncomfortable feeling of having a foreign body in my eyes?
Doctor: Yes, it should help, because I expect it to fight the cause of the disease. The mucus and pus that is produced by the infection should also disappear. If the feeling of having grit in your eyes is too strong to handle it, you may also use artificial tears. Do not to use them right after applying the antibiotic in order not to rinse it out. During the therapy you should not do make-up, because we do not want any additional irritation of the eyes. Do you wear contacts?

Patient: No, I don’t.
Doctor: Good. I know it may be difficult to achieve, but remember also not to rub your eyes. Wash your hands with soap and warm water right before and after the application of the drugs. Use only paper towels or cotton balls in eye toilet. Remember that the disease is very contagious. It is advised to get rid of the remains of the drugs administrated locally to the infected eyes after the therapy is finished – we do not want to transmit the bacteria to your eyes in the future.
Pacjentka: Dzień dobry, doktorze.
Lekarz: Dzień dobry pani. Co mogę dla pani zrobić?
Pacjentka: Mam problem z oczami. Podejrzewam, że mam zapalenie spojówek.
Lekarz: Widzę, że pani oczy są podrażnione. Jakie ma pani inne objawy?
Pacjentka: Moje oczy łzawią i swędzą. Poza tym mam lepką powłokę na rzęsach – szczególnie po pierwszym rannym przebudzeniu. Czuję również jakbym miała piasek w oczach. Cały czas mnie pieką.
Lekarz: Od jak dawna ma pani ten problem?
Pacjentka: Od trzech dni, jak sądzę. Początkowo tylko lewe oko wydawało się zainfekowane, ale wczoraj drugie zaczęło robić się czerwone. Dzisiaj rano było pokryte tą gęstą żółtą wydzieliną.
Lekarz: W porządku, proszę pozwolić mi obejrzeć.

Po badaniu
Lekarz: Ma pani bakteryjną formę zapalenia spojówek. Dam pani receptę na maść z antybiotykiem. Musi pani aplikować ją pod powiekę cztery razy dziennie przez pięć dni. Proszę przyjść i zobaczyć się ze mną po tym czasie.
Pacjentka: Czy nie potrzebuję żadnych kropli lub czegoś podobnego? Czy ta maść pomoże pozbyć się tego niekomfortowego uczucia obecności ciała obcego w oczach?
Lekarz: Tak, powinna pomóc, ponieważ spodziewam się, że zwalczy ona przyczynę choroby. Śluz i ropa produkowana przez infekcję również powinny zniknąć. Jeśli uczucie obecności piasku w oczach jest zbyt silne, by je znosić, może pani używać sztucznych łez. Proszę nie używać ich bezpośrednio po aplikacji antybiotyku, aby go nie wypłukać. Podczas terapii nie powinna pani robić makijażu, ponieważ nie chcemy żadnego dodatkowego podrażnienia oczu. Czy nosi pani soczewki kontaktowe?
Pacjentka: Nie, nie noszę.
Lekarz: Dobrze. Wiem, że to może być trudne do osiągnięcia, ale proszę pamiętać, by nie trzeć oczu. Proszę myć ręce mydłem i ciepłą wodą bezpośrednio przed i po aplikacji leków. Proszę używać tylko ręczników papierowych lub płatków bawełnianych do toalety oczu. Proszę pamiętać, że ta choroba jest bardzo zaraźliwa. Zaleca się pozbycie resztek leków podawanych miejscowo do zainfekowanych oczu po zakończeniu terapii – nie chcemy przenieść bakterii do pani oczu w przyszłości.

Glossary
conjunctivitis [kəndʒʌŋktəˈvaɪtɪs] – zapalenie spojówek
grit [grɪt] – piasek, pyłek
to redden [tə ˈrɛdn] – czerwienić (się)
discharge [ˈdɪstʃɑrdʒ] – wydzielina
eyelid [ˈaɪlɪd] – powieka
mucus [ˈmyukəs] – śluz
pus [pʌs] – ropa
artificial [ɑrtəˈfɪʃəl] – sztuczny
to rinse out [tə rɪns aʊt] – wypłukiwać
to achieve [tə əˈtʃiv] – osiągać
to rub [tə rʌb] – trzeć
contagious [kənˈteɪdʒəs] – zaraźliwy

4.5/5 - (56 votes)

Nikt nie pyta Cię o zdanie, weź udział w Teście Zaufania!

To 5 najczęściej kupowanych leków na grypę i przeziębienie. Pokazujemy je w kolejności alfabetycznej.

ASPIRIN C/BAYER | FERVEX | GRIPEX | IBUPROM | THERAFLU

Do którego z nich masz zaufanie? Prosimy, oceń wszystkie.
Dziękujemy za Twoją opinię.

Leave a Comment

POLECANE DLA CIEBIE

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH