Vaccination visit - Wizyta szczepienna

Vaccination visit – Wizyta szczepienna

Patient’s mom: According to vaccination schedule, Brian should get the second shot of the vaccine against diphtheria, tetanus, and whooping cough.
Doctor: That’s right. He took the first dose of DTaP around seven weeks ago, didn’t he?
Patient’s mom: Yes, he did.
Doctor: What was his reaction to the vaccine? Did anything worrying happen within a few days after vaccination?
Patient’s mom: No, everything was just fine. I didn’t notice any alarming symptoms.
Doctor: Good. Undress him, please.
After examination
Doctor: The baby grows up well. Did you bring the results of the blood tests I had ordered last time?
Patient’s mom: Yes, here they are. As far as I’m concerned, Brian has anaemia.
Doctor: Let me check it… Yes, he does indeed. Haemoglobin has fallen to 10,2 (ten point two) and erythrocyte concentration to 3,5 (three point five).
Patient’s mom: I’ve heard this is a contraindication to vaccination. Is it true?
Doctor: I wouldn’t say so. Of course, each case should be taken individually. It is thought that if anaemia occurs, the effect of immunization may be not full. However, in Brian’s case anemia is not that big. He is advised to receive an iron preparation and vitamins: C, B6 and folic acid, but his health state is good and I do not see any contraindications to the immunization.
Patient’s mom: Why is vitamin C so important?
Doctor: It aids in the assimilation of iron.
Patient’s mom: So there is nothing to worry about, isn’t there?
Doctor: Brian is 3,5 months old and babies of his age experience sometimes so called natural anaemia which is associated with the depletion of the iron resources that he received from you during gestation period. Summarizing, we would be worried if Brian had had severe allergic reaction after the previous dose of the vaccine, coma, decreased level of consciousness, progressive neurologic disorder, very high temperature or persistent, inconsolable crying lasting 3 or more hours after the previous dose. Yet, except for anemia, Brian is a strong and healthy young boy and we can safely immunize him.
Mama pacjenta: Zgodnie z harmonogramem szczepień, Brian powinien otrzymać drugą dawkę szczepionki przeciwko błonicy, tężcowi i krztuścowi.
Lekarz: Zgadza się. Wziął pierwszą dawkę DTaP około siedmiu tygodni temu, prawda?
Mama pacjenta: Tak.
Lekarz: Jaka była jego reakcja na szczepionkę? Czy wydarzyło się coś niepokojącego w ciągu kilku dni po szczepieniu?
Mama pacjenta: Nie, wszystko było dobrze. Nie odnotowałam żadnych alarmujących objawów.
Lekarz: Dobrze. Proszę go rozebrać.
Po badaniu
Lekarz: Dziecko rozwija się dobrze. Czy przyniosła pani wyniki badań krwi, które zleciłem poprzednim razem?
Mama pacjenta: Tak, są tutaj. Według mnie Brian ma anemię.
Lekarz: Proszę pozwolić, że sprawdzę… Tak, rzeczywiście ma. Hemoglobina spadła do 10,2, a stężenie erytrocytów do 3,5.
Mama pacjenta: Słyszałam, że to jest przeciwwskazanie do szczepienia. Czy to prawda?
Lekarz: Nie powiedziałbym. Oczywiście, każdy przypadek należy rozpatrywać indywidualnie. Uważa się, że jeśli pojawia się anemia, efekt immunizacji może nie być pełny. Aczkolwiek w przypadku Briana anemia nie jest taka duża. Radzę podawać mu preparat żelaza i witaminy: C, B6 i kwas foliowy, ale jego stan zdrowia jest dobry i nie widzę żadnych przeciwwskazań do immunizacji.
Mama pacjenta: Dlaczego witamina C jest tak ważna?
Lekarz: Wspomaga przyswajanie żelaza.
Mama pacjenta: Więc nie mam się o co martwić, nieprawdaż?
Lekarz: Brian ma 3,5 miesiąca i dzieci w jego wieku doświadczają czasami tzw. naturalnej anemii, która jest związana z wyczerpywaniem się zasobów żelaza, które otrzymał od pani w okresie ciąży. Podsumowując, martwilibyśmy się, gdyby Brian miał ostrą reakcję alergiczną po poprzedniej dawce szczepionki, gdyby wpadł w śpiączkę, miał obniżony poziom świadomości, cierpiał na progresywną chorobę neurologiczną, miał bardzo wysoką temperaturę lub gdyby zanosił się uporczywym płaczem nie do ukojenia przez więcej niż 3 godziny po poprzedniej dawce. Tymczasem, za wyjątkiem anemii, Brian jest silnym i zdrowym małym chłopcem i możemy go bezpiecznie zaszczepić.


Glossary

 • vaccination schedule [væksəˈneɪʃən ˈʃɛdyul] – kalendarz szczepień
 • diphtheria [dɪfˈθɪəriə] – błonica
 • tetanus [ˈtɛtnəs] – tężec
 • whooping cough = pertussis [‘hupɪŋ kof] [pərˈtʌsɪs] – krztusiec
 • hemoglobin [ˈhiməgloʊbɪn] – hemoglobina
 • erythrocyte [ɪˈrɪθrəsaɪt] – erytrocyt
 • contraindication [kɒntrəˈɪndɪˈkeɪʃən] – przeciwwskazanie
 • iron [ˈaɪərn] – żelazo
 • to aid in [tə eɪd ɪn] – pomagać w, wspomagać
 • assimilation [əsɪməˈleɪʃən] – przyswajanie
 • depletion [dɪˈplɪʃn] – wyczerpywanie
 • gestation [dʒɛˈsteɪʃən] – ciąża
 • persistent [pərˈsɪstənt] – uporczywy, ciągły
 • inconsolable [ɪnkənˈsoʊləbəl] – nieukojony, nie do ukojenia
4.4/5 - (10 votes)

Nikt nie pyta Cię o zdanie, weź udział w Teście Zaufania!

To 5 najczęściej kupowanych leków na grypę i przeziębienie. Pokazujemy je w kolejności alfabetycznej.

ASPIRIN C/BAYER | FERVEX | GRIPEX | IBUPROM | THERAFLU

Do którego z nich masz zaufanie? Prosimy, oceń wszystkie.
Dziękujemy za Twoją opinię.

Leave a Comment

POLECANE DLA CIEBIE

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH