Otitis media - Zapalenie ucha środkowego

Otitis media – Zapalenie ucha środkowego

Patient’s mom: Good morning, doctor. Mike has had a high fever for 3 days. He can’t sleep and has become disinterested in the breast the past couple of days. What’s more, he keeps crying, especially during nights.
Doctor: How old is the baby?
Patient’s mom: He’s 7 months old.
Doctor: What is his temperature?
Patient’s mom: 39 degrees.
Doctor: Have you noticed anything else? For example, does he have a running nose?
Patient’s mom: Oh, yes, he does.
Doctor: Undress Mike, please. Can he sit up for his own?
Patient’s mom: Yes, he can.
Doctor: All right, so sit him down on the couch, please.
After the examination:
Doctor: Mike’s respiratory track is clear. He’s got some problems with breathing due to the running nose, but this is not a big issue. I can see a problem with his left ear. Has Mike ever had an ear infection?
Patient’s mom: No, he hasn’t.
Doctor: You can see that he’s pulling and scratching his left ear. I have just examined the ear with the otoscope. His eardrum is red. There is a fluid in the middle ear, which results in the tympanic membrane bulging.
Patient’s mom: Is it dangerous?
Doctor: It shouldn’t be. Most cases are self-curable. Do not worry. Babies and toddlers are more at risk for ear infections because their ear and throat anatomy is not yet fully developed. Their Eustachian tubes are shorter and more horizontal than those of adults. This feature allows bacteria and viruses to find their way into the middle ear more easily. Their tubes are also narrower and less stiff, which makes them more prone to blockage. What’s more, the gland-like structures located in the back of the upper throat near the Eustachian tubes, called adenoids, are large in children and can interfere with the opening of the Eustachian tubes. Do you (or anybody in the house) smoke?
Patient’s mom: No, we don’t.
Doctor: Good. I have already known Mike is breastfed, which lowers the risk of the disease recurrence in the future. You should give Mike a painkiller like ibuprofen and observe the kid for 48-72 hours. If symptoms do not resolve or are worse, come and see me. We will discuss an antibiotic treatment.


Mama pacjenta: Dzień dobry, doktorze. Mike ma wysoką gorączkę od 3 dni. Nie może spać i w ciągu ostatnich kilku dni stracił zainteresowanie piersią. Ciągle płacze, szczególnie w nocy.
Lekarz: W jakim wieku jest dziecko?
Mama pacjenta: Ma 7 miesięcy.
Lekarz: Jaką ma temperaturę?
Mama pacjenta: 39 stopni.
Lekarz: Czy zauważyła pani coś jeszcze? Czy ma katar?
Mama pacjenta: Oj, tak, ma.
Lekarz: Proszę rozebrać Mike’a. Czy potrafi usiąść?
Mama pacjenta: Tak.
Lekarz: W porządku, w takim razie proszę go posadzić.
Po badaniu:
Lekarz: Układ oddechowy Mike’a jest czysty. Ma pewne problemy z oddychaniem w związku z katarem, ale to nie jest wielka sprawa. Widzę problem z jego lewym uchem. Czy Mike miał kiedykolwiek infekcję ucha?
Mama pacjenta: Nie, nie miał.
Lekarz: Może pani zobaczyć, że ciągnie lub drapie swoje lewe ucho. Właśnie je zbadałem przy pomocy otoskopu. Jego błona bębenkowa jest czerwona. W uchu środkowym jest płyn, który powoduje wybrzuszenie błony bębenkowej.
Mama pacjenta: Czy to jest groźne?
Lekarz: Nie powinno być. Większość przypadków jest samouleczalnych. Proszę się nie martwić. U niemowląt i małych dzieci występuje większe ryzyko infekcji ucha, ponieważ budowa anatomiczna ucha i gardła nie jest jeszcze całkowicie wykształcona. Ich trąbka Eustachiusza jest krótsza i ułożona bardziej poziomo w porównaniu z dorosłymi. Cecha ta pozwala bakteriom i wirusom łatwiej znaleźć drogę do ucha środkowego. Ich trąbka jest również węższa i mniej sztywna, co sprawia, że jest bardziej podatna na zablokowanie. Co więcej, podobne do gruczołów struktury znajdujące się na tylnej ścianie gardła w pobliżu trąbki Eustachiusza, zwane gruczołami migdałkowymi, są większe u dzieci i mogą kolidować z wejściem do trąbki Eustachiusza. Czy pani (lub ktokolwiek w domu) pali?
Mama pacjenta: Nie, nie palimy.
Lekarz: Dobrze. Wiem już, że Mike jest karmiony piersią, co zmniejsza ryzyko nawrotu choroby w przyszłości. Powinna pani podawać Mike’owi środek przeciwbólowy, taki jak ibuprofen, i obserwować dziecko przez 48-72 godziny. Jeśli objawy nie miną lub się pogorszą, proszę przyjść do mnie. Porozmawiamy o terapii antybiotykowej.


Glossary

otitis media [oʊˈtaɪtɪs ˈmidiə] – zapalenie ucha środkowego
eardrum [ˈɪərdrʌm] – błona bębenkowa
tympanic membrane [tɪmˈpænɪk ˈmɛmbreɪn] – błona bębenkowa
to bulge [tə bʌldʒ] – wybrzuszać, wystawać
self-curable [sɛlf ˈkyʊərəbəl] – samouleczalny
toddler [ˈtɒdlər] – małe dziecko
Eustachian tube [yuˈsteɪʃən tyub] – trąbka Eustachiusza
stiff [stɪf] – sztywny, twardy
prone to [proʊn tə] – podatny na
adenoid [ˈædnɔɪd] – migdałowaty
recurrence [rɪˈkɜrəns] – nawrót

4.6/5 - (260 votes)

Nikt nie pyta Cię o zdanie, weź udział w Teście Zaufania!

To 5 najczęściej kupowanych leków na grypę i przeziębienie. Pokazujemy je w kolejności alfabetycznej.

ASPIRIN C/BAYER | FERVEX | GRIPEX | IBUPROM | THERAFLU

Do którego z nich masz zaufanie? Prosimy, oceń wszystkie.
Dziękujemy za Twoją opinię.

Leave a Comment

POLECANE DLA CIEBIE

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH