Mucoangin


Okres je­sien­no­-zi­mo­wy sprzy­ja wy­stę­po­wa­niu in­fek­cji gór­nych dróg od­de­cho­wych. Jak wska­zu­ją ba­da­nia epi­de­mio­lo­gicz­ne, w po­nad 90 proc. przy­pad­ków czyn­ni­kiem etio­lo­gicz­nym tych in­fek­cji są wi­ru­sy.
Więk­szo­ści z nich nie można leczyć przy­czy­no­wo. Pod­sta­wo­wym pro­ble­mem sta­je się za­tem do­bór le­ków dzia­ła­ją­cych ob­ja­wo­wo, któ­re sku­tecz­nie i bez­piecz­nie zmniej­szą ob­ja­wy in­fek­cji. Jed­nym z naj­częst­szych pro­ble­mów, z ja­kim zgła­sza­ją się pa­cjen­ci, za­rów­no do le­ka­rza, jak i far­ma­ceu­ty, jest ból gar­dła. U pa­cjen­tów tych war­to za­sto­so­wać am­brok­sol, czy­li dostępny na na­szym ryn­ku lek Mu­co­an­gin.

Am­brok­sol zo­stał stwo­rzo­ny i opa­ten­to­wa­ny przez fir­mę far­ma­ceu­tycz­ną Bo­eh­rin­ger In­gel­he­im. Zna­ny jest po­wszech­nie ze swe­go dzia­ła­nia mu­ko­li­tycz­ne­go i mu­ko­ki­ne­tycz­ne­go. Jed­nak wie­lo­let­nie ba­da­nia wy­ka­za­ły, że am­brok­sol sto­so­wa­ny miej­sco­wo ma sku­tecz­ne i dłu­go­trwa­łe dzia­ła­nie znie­czu­la­ją­ce. W wy­ni­ku tych ba­dań po­wstał lek Mu­co­an­gin, któ­re­go wska­za­niem jest ła­go­dze­nie bó­lu w ostrym sta­nie za­pal­nym gar­dła. Me­cha­nizm miej­sco­we­go dzia­ła­nia am­brok­so­lu jest wy­jąt­ko­wo pro­sty, a mia­no­wi­cie wpły­wa on ha­mu­ją­co na ka­na­ły so­do­we, któ­rych ak­ty­wa­cja po­wo­du­je prze­wo­dze­nie bodź­ców bó­lo­wych. Am­brok­sol wy­wie­ra po­rów­ny­wal­ne dzia­ła­nie miej­sco­wo znie­czu­la­ją­ce już przy stę­że­niu 10-krot­nie niż­szym niż ben­zo­ka­ina czy li­do­ka­ina, co ob­ra­zu­je si­łę je­go dzia­ła­nia i ma istot­ne zna­cze­nie dla bez­pie­czeń­stwa sto­so­wa­nej far­ma­ko­te­ra­pii.

Do­dat­ko­wym atu­tem am­brok­so­lu jest je­go sku­tecz­ność i do­sko­na­ła to­le­ran­cja po­twier­dzo­na w ran­do­mi­zo­wa­nych ba­da­niach kli­nicz­nych prze­pro­wa­dzo­nych z po­dwój­nie śle­pą pró­bą. Struk­tu­ra che­micz­na am­brok­so­lu w ża­den spo­sób nie przy­po­mi­na kla­sycz­nych le­ków miej­sco­wo znie­czu­la­ją­cych, stąd też lek mo­że być bez­piecz­nie sto­so­wa­ny w gru­pach pa­cjen­tów z aler­gią na tą gru­pę le­ków. Rów­no­cze­śnie u pa­cjen­tów sto­su­ją­cych am­brok­sol nie opi­sy­wa­no dzia­łań nie­po­żą­da­nych, ja­kie mo­gą wy­stą­pić pod­czas miej­sco­we­go sto­so­wa­nia nie­ste­ro­ido­wych le­ków prze­ciw­za­pal­nych (NLPZ).

Am­brok­sol dzia­ła szyb­ko i dłu­go­trwa­le. Efekt znieczulający na­stę­pu­je do 1/2 go­dzi­ny od za­sto­so­wa­nia ta­blet­ki i utrzy­mu­je się do 3 go­dzin.

Pa­cjen­to­wi, któ­ry zgła­sza się z ostrym bó­lem gar­dła, war­to za­tem po­le­cić Mu­co­an­gin, je­dy­ny na ryn­ku pol­skim miej­sco­wo znie­czu­la­ją­cy am­brok­sol.

4.5/5 - (318 votes)

Nikt nie pyta Cię o zdanie, weź udział w Teście Zaufania!

To 5 najczęściej kupowanych leków na grypę i przeziębienie. Pokazujemy je w kolejności alfabetycznej.

ASPIRIN C/BAYER | FERVEX | GRIPEX | IBUPROM | THERAFLU

Do którego z nich masz zaufanie? Prosimy, oceń wszystkie.
Dziękujemy za Twoją opinię.

POLECANE DLA CIEBIE

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH