Meble w aptece – Apteka w dobrym stylu (część 1)


Aby móc właściwie wypełniać zadania związane z opieką farmaceutyczną, apteka powinna być wyposażona w niezbędny sprzęt. Zasadniczą jego część stanowią meble, które spełniają wiele różnorakich funkcji.

Na prze­ło­mie XIX i XX wie­ku ap­te­ki by­ły głów­nie la­bo­ra­to­ria­mi wy­twa­rza­ją­cy­mi le­ki, pro­wa­dzą­cy­mi ba­da­nia. Me­ble, któ­re znaj­do­wa­ły się w ich wnę­trzach, słu­ży­ły głów­nie do prze­cho­wy­wa­nia le­ków wy­ma­ga­ją­cych ochro­ny przed świa­tłem. Wzrost zna­cze­nia usług do­rad­czych oraz co­raz szer­sza ofer­ta pro­duk­tów OTC wpły­nę­ły na zmia­nę funk­cji tych me­bli.

Pro­mo­cja i sprze­daż

Po­dej­mu­jąc de­cy­zje zwią­za­ne z wy­po­sa­że­niem ap­tek w me­ble, war­to pa­mię­tać o peł­nio­nych przez nie funk­cjach, m.in. sprze­da­żo­wej, pro­mo­cyj­nej i za­ku­po­wej.

Naj­waż­niej­szą z nich jest funk­cja sprze­da­żo­wa, któ­ra ma za­sad­ni­czy wpływ na kon­dy­cję fi­nan­so­wą ap­te­ki. Me­ble w ap­te­ce po­win­ny uła­twiać eks­po­zy­cję le­ków OTC oraz pro­duk­tów me­dycz­nych i ko­sme­tycz­nych, a tym sa­mym uła­twiać ich sprze­daż. Im wię­cej bę­dzie miej­sca na ich usta­wie­nie, tym efek­tyw­niej zo­sta­nie wy­ko­rzy­sta­na po­wierzch­nia sprze­da­żo­wa.

Aby opty­ma­li­zo­wać kosz­ty, sie­ci han­dlo­we wy­ko­rzy­stu­ją pół­ki ja­ko miej­sca ma­ga­zy­no­wa­nia pro­duk­tów. Moż­na to brać pod uwa­gę w pro­jek­to­wa­niu me­bli ap­tecz­nych. Na­le­ży pa­mię­tać tak­że o wy­dzie­le­niu ka­te­go­rii pro­duk­tów, np. „świat wi­ta­min”, „wal­czy­my z prze­zię­bie­niem”, „zdro­we zę­by” itp.

Zwięk­sze­niu sprze­da­ży, po­za tra­dy­cyj­ny­mi re­ga­ła­mi, słu­żą ga­blo­ty, sto­ja­ki, gon­do­le, ko­sze, di­splaye i mi­ni­pół­ki. Są to urzą­dze­nia, któ­re mo­gą być usta­wia­ne w ap­te­ce se­zo­no­wo oraz w po­wią­za­niu z dzia­ła­nia­mi pro­mo­cyj­ny­mi czy do­rad­czy­mi. Gon­do­le i ko­sze moż­na np. wy­ko­rzy­sty­wać w okre­sach świą­tecz­nych, a di­splaye usta­wić w po­bli­żu ka­sy.

Me­ble ap­tecz­ne peł­nią rów­nież funk­cję pro­mo­cyj­ną. Ich kształ­ty oraz roz­mia­ry po­win­ny umoż­li­wiać umiesz­cza­nie od­po­wied­nich na­pi­sów i ha­seł, a tak­że ich swo­bod­ne prze­su­wa­nie. Uzu­peł­nie­niem pod­sta­wo­we­go wy­po­sa­że­nia ap­tek mo­gą być re­ga­ły do umiesz­cza­nia ulo­tek, cza­so­pism, ta­bli­ce in­for­ma­cyj­ne oraz ekra­ny pla­zmo­we.

Funk­cja za­ku­po­wa
Na­le­ży rów­nież wspo­mnieć o funk­cji za­ku­po­wej me­bli. We współ­cze­snym świe­cie pre­fe­ro­wa­ne są roz­wią­za­nia eli­mi­nu­ją­ce ba­rie­ry mię­dzy far­ma­ceu­ta­mi a pa­cjen­ta­mi, dla­te­go też za­le­ca się re­zy­gna­cję z szy­by przy pierw­szym sto­le. W ap­te­kach, w któ­rych jej nie ma, dy­stans mię­dzy pa­cjen­tem a far­ma­ceu­tą jest re­gu­lo­wa­ny sze­ro­ko­ścią sto­łu. Pa­cjen­to­wi ła­twiej pod­jąć de­cy­zję za­ku­po­wą, je­śli mo­że wy­brać pre­pa­rat z kil­ku opa­ko­wań uło­żo­nych na sto­le.

Pa­cjent po­ru­sza się po ap­te­ce od­wrot­nie do ru­chu wska­zó­wek ze­ga­ra i le­piej się czu­je, je­śli znaj­du­je opar­cie dla pra­wej rę­ki. Moż­na roz­wa­żyć umo­co­wa­nie pół­ki po­ni­żej bla­tu sto­łu, aby pa­cjent mógł tam po­sta­wić tecz­kę, to­reb­kę, po­ło­żyć rę­ka­wicz­ki itp.

W ap­te­kach, w któ­rych udział sprze­da­ży pre­pa­ra­tów OTC prze­kra­cza 30 proc., moż­na roz­wa­żyć wy­dzie­le­nie czę­ści sa­mo­ob­słu­go­wej za­peł­nio­nej pół­ka­mi, do któ­rych pa­cjent bę­dzie miał ła­twy do­stęp. Jest to roz­wią­za­nie, któ­re po­zwa­la zwięk­szyć ob­ro­ty, a jed­no­cze­śnie ogra­ni­czyć kosz­ty. Kon­takt fi­zycz­ny z opa­ko­wa­niem pro­duk­tu, moż­li­wość za­po­zna­nia się z in­for­ma­cja­mi umiesz­czo­ny­mi na nim oraz brak pre­sji oto­cze­nia zwięk­sza­ją za­do­wo­le­nie pa­cjen­tów. Usta­wie­nie me­bli w czę­ści sa­mo­ob­słu­go­wej mo­że tak­że wy­zna­czać ścież­kę za­ku­po­wą.

Do­radz­two
Do­brym roz­wią­za­niem mo­że być usta­wie­nie krze­seł, na któ­rych mo­gli­by usiąść pa­cjen­ci sto­ją­cy w ko­lej­ce. A po­sta­wie­nie w po­bli­żu sto­li­ka z cza­so­pi­sma­mi pro­mu­ją­cy­mi zdro­wie skró­ci­ło­by i umi­li­ło czas ocze­ki­wa­nia.

Roz­wój do­radz­twa w ap­te­kach wy­mu­sza ume­blo­wa­nie, któ­re uła­twi pro­wa­dze­nie roz­mów, naj­le­piej w po­zy­cji sie­dzą­cej, i za­gwa­ran­tu­je dys­kre­cję kon­tak­tu.

Dla mam z dziećmi
W ap­te­kach, w któ­rych po­ja­wia­ją się ma­my z ma­ły­mi dzieć­mi, moż­na za­pro­jek­to­wać miej­sce, w któ­rym usią­dą one przy sto­li­ku i zaj­mą się ry­so­wa­niem bądź ukła­da­niem puz­zli o te­ma­ty­ce zwią­za­nej ze zdro­wiem. Moż­na tak­że za­pro­jek­to­wać me­ble, któ­re bę­dą eks­po­no­wa­ły pro­duk­ty prze­zna­czo­ne dla dzie­ci, np. szczo­tecz­ki i pa­sty do my­cia zę­bów, kre­my czy oliw­ki.

Wi­ze­ru­nek i es­te­ty­ka
Me­ble w ap­te­ce peł­nią tak­że funk­cje wi­ze­run­ko­we. Po­win­ny być za­tem do­sto­so­wa­ne do ocze­ki­wań pa­cjen­tów. Ozna­cza to, że za­rów­no ma­te­ria­ły, jak i wy­ko­na­nie me­bli oraz wszel­kie do­dat­ki po­win­ny być do­sto­so­wa­ne do tej ka­te­go­rii za­moż­no­ści klien­tów. Je­śli pro­jekt oraz wy­ko­rzy­sta­ne ma­te­ria­ły bę­dą od­sta­wa­ły od wy­obra­żeń pa­cjen­tów, mo­gą oni wy­brać in­ną ap­te­kę.

Nie moż­na tak­że za­po­mnieć o funk­cjach es­te­tycz­nych. Są one zwią­za­ne z wy­ko­rzy­sta­niem róż­nych ma­te­ria­łów, ich łą­cze­niem, oświe­tle­niem, ma­te­ria­ła­mi wy­po­sa­że­nia do­dat­ko­we­go (pod­ło­ga, su­fit, kwia­ty), ko­lo­rem ścian itp.

W pro­jek­to­wa­niu me­bli ap­tecz­nych trze­ba mieć tak­że na uwa­dze jej lo­ka­li­za­cję, wiel­kość, są­siedz­two oraz ocze­ki­wa­nia pa­cjen­tów. Ap­te­ka znaj­du­ją­ca się na Sta­rym Mie­ście wy­ma­ga in­nych me­bli niż ap­te­ka otwie­ra­na w cen­trum han­dlo­wym. Spój­ność me­bli z wy­mie­nio­ny­mi ele­men­ta­mi wpły­wa na at­mos­fe­rę, w ja­kiej pa­cjen­ci ku­pu­ją le­ki. Wła­ści­wa at­mos­fe­ra pod­no­si sa­tys­fak­cję ku­pu­ją­cych i w ten spo­sób zwięk­sza ich lo­jal­ność wzglę­dem ap­te­ki.

Me­ble dla per­so­ne­lu
Na­le­ży tak­że za­dbać o me­ble w po­miesz­cze­niach dla per­so­ne­lu, pa­mię­ta­jąc, że w do­brych wa­run­kach le­piej się pra­cu­je i wy­po­czy­wa. Współ­cze­sne me­ble ap­tecz­ne są tak pro­jek­to­wa­ne, aby wspo­móc pra­cę far­ma­ceu­ty oraz oszczę­dzić je­go czas, mi­ni­ma­li­zu­jąc je­go dro­gę po­ru­sza­nia się. Zmia­ny moż­na do­strzec np. w nie­co wy­żej mon­to­wa­nych bla­tach sto­łów, tak by chro­nić krę­go­słup oso­by ob­słu­gu­ją­cej pa­cjen­ta. No­we roz­wią­za­nia tech­nicz­ne umoż­li­wia­ją pe­łen wy­suw szu­flad, co po­zwa­la na lep­sze wy­ko­rzy­sta­nie po­wierzch­ni, a tak­że uła­twia do­stęp do le­ków. Od­cho­dzi się od sza­fek otwie­ra­nych na rzecz ele­men­tów wy­su­wa­nych. Wpro­wa­dza się no­we roz­wią­za­nia umoż­li­wia­ją­ce po­dział szu­flad na od­po­wied­nie czę­ści, a no­wo­cze­sne oku­cia me­blo­we umoż­li­wia­ją płyn­ne i bez­sze­lest­ne za­my­ka­nie szu­flad i sza­fek.

Sto­so­wa­nie roz­wią­zań pro­stych, sto­no­wa­nych ko­lo­ry­stycz­nie, uni­ka­nie po­ro­wa­tych ma­te­ria­łów rów­nież słu­ży two­rze­niu kli­ma­tu przy­ja­znej i no­wo­cze­snej ap­te­ki. Po­ja­wia­nie się no­wych ma­te­ria­łów, la­mi­na­tów od­por­nych na dzia­ła­nie kwa­sów, tem­pe­ra­tu­ry, na za­ry­so­wa­nia, umoż­li­wia ich za­sto­so­wa­nie w tej czę­ści, w któ­rej od­by­wa się przy­go­to­wy­wa­nie le­ków.

Redakcja dziękuje Aptece „Gotyckiej” w Warszawie za udostępnienie zdjęć jej wnętrza

5/5 - (268 votes)

Nikt nie pyta Cię o zdanie, weź udział w Teście Zaufania!

To 5 najczęściej kupowanych leków na grypę i przeziębienie. Pokazujemy je w kolejności alfabetycznej.

ASPIRIN C/BAYER | FERVEX | GRIPEX | IBUPROM | THERAFLU

Do którego z nich masz zaufanie? Prosimy, oceń wszystkie.
Dziękujemy za Twoją opinię.

POLECANE DLA CIEBIE

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH