Kongres Młodej Farmacji


W dniach 9-10 grud­nia od­był się I Ogól­no­pol­ski Kon­gres Na­uko­wy Mło­dej Far­ma­cji – War­sza­wa 2006. „Ma­na­ger Ap­te­ki” ob­jął im­pre­zę pa­tro­na­tem me­dial­nym.

Kon­gres za­in­au­gu­ro­wał wy­kład prof. dr. hab. Jó­ze­fa Sa­wic­kie­go, Dzie­ka­na Wy­dzia­łu Far­ma­ceu­tycz­ne­go war­szaw­skiej AM. Dal­sza część na­le­ża­ła do stu­den­tów, któ­rzy zgło­si­li swo­je pra­ce na­uko­we do kon­kur­su. W su­mie by­ło ich 15 z róż­nych ośrod­ków na­uko­wych w Pol­sce (Byd­goszcz, War­sza­wa, ¸ódê, Lu­blin).

Naj­wię­cej emo­cji do­star­czy­ło wy­stą­pie­nie Ada­ma Fał­kow­skie­go (AM w Lu­bli­nie) „Ocze­ki­wa­nia stu­den­tów V ro­ku far­ma­cji a opi­nia sta­ży­stów i opie­ku­nów na te­mat sze­ścio­mie­sięcz­ne­go sta­żu w ap­te­ce otwar­tej”. Jest to te­mat, któ­ry po­ja­wił się też na na­szych ła­mach i chy­ba nie­jed­no­krot­nie bę­dzie jesz­cze po­wra­cał.

Na­gro­dy
Jesz­cze pierw­sze­go dnia po­ po­łu­dniu stu­den­tom zo­sta­ły wrę­czo­ne na­gro­dy. A otrzy­ma­li je:

  • I miej­sce: Prze­my­sław Skrzyp­kow­ski (AM w Bia­łym­sto­ku) – „Wpływ kan­na­bi­dio­lu na układ krą­że­nia szczu­ra”,
  • II miej­sce: An­na Ko­kosz­ka (AM w War­sza­wie) – „Wpływ wa­run­ków ho­dow­li na wy­twa­rza­nie wy­bra­nych tak­sa­nów w kul­tu­rze ko­rze­ni trans­ge­nicz­nych Ta­xus x me­dia var. Hick­sii”,
  • III miej­sce: Ju­sty­na Si­kor­ska (AM w War­sza­wie) „Opra­co­wa­nie me­to­dy izo­la­cji sa­po­nin z pe­dów Po­ly­scias fi­li­ci­fo­lia Ba­iley mno­żo­nych w kul­tu­rze in vi­tro”.

Ju­ry po­sta­no­wi­ło po­nad­to wy­róż­nić wspo­mnia­ną pra­cę Ada­ma Fał­kow­skie­go na te­mat bez­płat­nych sta­ży stu­denc­kich oraz prezentację Ka­ro­li­ny Wa­cła­wek (AM w War­sza­wie) pt. „Oce­na cy­to­tok­sycz­ne­go dzia­ła­nia Se­lo­lu 5% i 7% na ko­mór­ki li­nii HL­-60, HL­-60/DOX i HL­-60/VINC”.

Wśród stu­den­tów obec­nych na Kon­gre­sie zo­sta­ła rów­nież roz­lo­so­wa­na na­gro­da spe­cjal­na w po­sta­ci rocz­nej pre­nu­me­ra­ty „Ma­na­ge­ra Ap­te­ki” – otrzy­ma­ła ją Ewa Ko­nop­ska z Aka­de­mii Me­dycz­nej we Wro­cła­wiu.

Pre­zen­ta­cje, warsz­ta­ty, roz­ryw­ka

Oczy­wi­ście nie by­ło­by Kon­gre­su bez spon­so­rów, któ­rzy tak­że mie­li swój czas, aby za­pre­zen­to­wać się mło­de­mu po­ko­le­niu far­ma­ceu­tów. O dzia­łal­no­ści Pol­skiej Gru­py Far­ma­ceu­tycz­nej, bę­dą­cej głów­nym spon­so­rem Kon­gre­su, opo­wie­dzia­ła pa­ni Mał­go­rza­ta Gly­dziak. Ze spo­rym za­in­te­re­so­wa­niem spo­tka­ła się pre­zen­ta­cja fir­my re­kru­tu­ją­cej far­ma­ceu­tów do pra­cy w ap­te­kach w Wiel­kiej Bry­ta­nii.

Or­ga­ni­za­to­rzy Kon­gre­su za­dba­li tak­że o po­sze­rze­nie prak­tycz­nej wie­dzy stu­den­tów, stwa­rza­jąc im oka­zję uczest­nic­twa w za­ję­ciach warsz­ta­to­wych, m.in. z za­kre­su mer­chan­di­sin­gu ap­tecz­ne­go czy na­wet psy­cho­lo­gii („Mo­je cia­ło mó­wi!”).

Na za­koń­cze­nie pierw­sze­go dnia Kon­gre­su za­re­je­stro­wa­ni uczest­ni­cy mie­li oka­zję obej­rzeć w Te­atrze Współ­cze­snym spek­takl „Wa­sza Eks­ce­len­cja” na pod­sta­wie opo­wia­da­nia Fio­do­ra Do­sto­jew­skie­go.

Wy­stą­pie­nia na­ukow­ców
Dru­gie­go dnia Kon­gre­su głos od­da­no na­ukow­com. Wykłady poprowadziły prof. dr hab. Elż­bie­ta Ma­kul­ska­-No­wak z ośrod­ka war­szaw­skie­go oraz prof. dr hab. Bar­ba­ra Fi­li­pek z Kra­ko­wa. Uczest­ni­cy Kon­gre­su mie­li rów­nież oka­zję po­słu­chać pre­zen­ta­cji kil­ku prac dok­tor­skich.

Nie­kwe­stio­no­wa­nym „hi­tem” dru­gie­go dnia im­pre­zy by­ło wy­stą­pie­nie pracowników Cen­tral­ne­go La­bo­ra­to­rium Kry­mi­na­li­stycz­ne­go: nad­ko­mi­sa­rza Paw­ła Ry­bic­kie­go i pod­in­spek­tor Mał­go­rza­ty Kwiet­niew­skiej. Do­ty­czy­ło ono ro­li i za­dań po­li­cyj­nych la­bo­ra­to­riów kry­mi­na­li­stycz­nych, a tak­że moż­li­wo­ści pra­cy far­ma­ceu­tów w ta­kich pla­ców­kach.

Przy­ja­ciel Mło­dej Far­ma­cji
Dla re­dak­cji „Ma­na­ge­ra Ap­te­ki” naj­przy­jem­niej­szym wy­da­rze­niem w tym dniu by­ło otrzy­ma­nie ho­no­ro­we­go ty­tu­łu „Przy­ja­cie­la Mło­dej Far­ma­cji – Warszawa”, któ­ry z rąk prze­wod­ni­czą­cej Pa­try­cji Kli­mek ode­brał re­dak­tor na­czel­ny Pa­weł Kruś. Je­ste­śmy z nie­go bar­dzo dum­ni. Współ­pra­ca z mło­dy­mi far­ma­ceu­ta­mi sta­ła się na­szą pa­sją – ra­zem two­rzy­my ten mie­sięcz­nik. Za in­spi­ra­cję do współ­pra­cy z mło­dzie­żą dzię­ku­je­my prof. Bo­żen­nie Gut­kow­skiej i dr. Sła­wo­mi­ro­wi Biał­ko­wi. Ma­my na­dzie­ję, że mło­dzi far­ma­ceu­ci, pu­bli­ku­jąc swo­je pra­ce w „Ma­na­ge­rze Ap­te­ki”, szyb­ciej uwie­rzą we wła­sne si­ły. Ty­tuł „Przy­ja­cie­la Mło­dej Far­ma­cji” po­twier­dza, jak bar­dzo po­trzeb­ny był śro­do­wi­sku opi­nio­twór­czy, no­wo­cze­sny i nie­za­leż­ny mie­sięcz­nik.

Wra­że­nia
Or­ga­ni­za­cja i prze­bieg Kon­gre­su po­twier­dzi­ły, jak pręż­nie dzia­ła­ją­cą or­ga­ni­za­cją jest Mło­da Far­ma­cja. Im­pre­za prze­bie­ga­ła bar­dzo spraw­nie, jej pro­gram był in­spi­ru­ją­cy i róż­no­rod­ny te­ma­tycz­nie. Moż­na by­ło po­słu­chać wy­stą­pień stric­te na­uko­wych, jak i tych zwią­za­nych z ryn­kiem pra­cy w sek­to­rze far­ma­ceu­tycz­nym. Po­nad­to stu­den­ci mo­gli bli­żej po­znać swo­ich po­ten­cjal­nych przy­szłych pra­co­daw­ców.

Już nie­ba­wem na ła­mach „Ma­na­ge­ra Ap­te­ki” uka­żą się stresz­cze­nia prac pre­zen­to­wa­nych na Kon­gre­sie.

5/5 - (332 votes)

Nikt nie pyta Cię o zdanie, weź udział w Teście Zaufania!

To 5 najczęściej kupowanych leków na grypę i przeziębienie. Pokazujemy je w kolejności alfabetycznej.

ASPIRIN C/BAYER | FERVEX | GRIPEX | IBUPROM | THERAFLU

Do którego z nich masz zaufanie? Prosimy, oceń wszystkie.
Dziękujemy za Twoją opinię.

POLECANE DLA CIEBIE

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH