Hypertension - Nadciśnienie

Hypertension – Nadciśnienie


Patient: Good afternoon, doctor.
Doctor: Good afternoon, madam. What brings you here?
Patient: I developed hypertension when pregnant with my daughter 10 months ago. I thought it had gone away after the birth, but I haven’t felt well recently.
Doctors: What symptoms have you had?
Patient: I have felt tired. I have also suffered from frequent headaches, dizziness, blurred vision, and I have experienced ringing in the ear and palpitation from time to time.
Doctor: What values of blood pressure did you have during the pregnancy?
Patient: About 145 over 95.
Doctor: Did you take any medications?
Patient: Yes, I did. I used to take Dopegyt.
Doctor: Have you measured your blood pressure recently?
Patient: No, I haven’t. I don’t have any blood pressure monitoring device at home.
Doctor: All right then, let’s check it.
Doctor: Unfortunately, it’s 160 over 100. We need to do something about it. First of all, you would be well advised to purchase a sphygmomanometer. You are supposed to monitor the blood pressure regularly. Second of all, we will try to initiate a proper pharmacotherapy. We also need to talk about your diet and exercise regimens.
Patient: What kind of manometer do you recommend?
Doctor: Well, basically you may choose between aneroid and digital machines. Each of them has its pros and cons. Manual aneroid manometers are much cheaper than digital ones. They have stethoscopes in a package. A disadvantage of an aneroid monitor is that the rubber bulb that inflates the cuff may be difficult to squeeze for some people. Digital manometers are, on the contrary, automatic so they are more popular among patients. They are easier to use than aneroid units. A disadvantage of the digital devices is that their accuracy may be changed by body movements or an irregular heart rate. To sum up, you need to choose what is more convenient to you.
Patient: What about wrist and arm manometers? Which do you recommend?
Doctor: I prefer arm manometers, as the cuff is right near your brachial artery – it gives a better reading than a wrist monitor.
Pacjentka: Dzień dobry, doktorze.
Lekarz: Dzień dobry pani. Co panią sprowadza?
Pacjentka: Miałam nadciśnienie będąc w ciąży z moją córką 10 miesięcy temu. Myślałam, że minęło po porodzie, ale nie czuję się dobrze ostatnio.
Lekarz: Jakie ma pani objawy?
Pacjentka: Czuję się zmęczona. Cierpię też z powodu częstych bólów i zawrotów głowy, niewyraźnego widzenia, od czasu do czasu dzwoni mi w uszach i mam kołatania serca.
Lekarz: Jakie wartości ciśnienia krwi miała pani w okresie ciąży?
Pacjentka: Około 145/95.
Lekarz: Brała pani jakieś leki?
Pacjentka: Tak. Brałam Dopegyt.
Lekarz: Mierzyła sobie pani ostatnio ciśnienie?
Pacjentka: Nie. Nie mam w domu żadnego urządzenia do mierzenia ciśnienia.
Lekarz: W porządku, sprawdźmy to.
Lekarz: Niestety, ma pani 160/100. Musimy coś z tym zrobić. Po pierwsze, byłoby dobrze, gdyby nabyła pani ciśnieniomierz. Powinna pani regularnie monitorować ciśnienie krwi. Po drugie, spróbujemy zainicjować odpowiednią farmakoterapię. Musimy również porozmawiać o pani zasadach dietetycznych i ćwiczeniach fizycznych.
Pacjentka: Jaki rodzaj ciśnieniomierza pan poleca?
Lekarz: Cóż, zasadniczo ma pani do wyboru aparaty aneroidowe oraz cyfrowe. Każdy z nich ma swoje za i przeciw. Ręczne ciśnieniomierze aneroidowe są znacznie tańsze od cyfrowych. Mają stetoskopy w zestawie. Wadą urządzenia aneroidowego jest to, że gumowa kolbka, która pompuje mankiet, może być dla niektórych ludzi trudna do ściskania. W przeciwieństwie do nich, cyfrowe ciśnieniomierze są automatyczne i cieszą się przez to większą popularnością wśród pacjentów. Są łatwiejsze w użyciu aniżeli aparaty aneroidowe. Wadą urządzeń cyfrowych jest to, że ich dokładność może ulegać zmianie na skutek ruchów ciała lub nieregularnego rytmu serca. Podsumowując, musi pani wybrać, co jest dla pani wygodniejsze.
Pacjentka: A co z ciśnieniomierzami nadgarstkowymi i naramiennymi? Które pan rekomenduje?
Lekarz: Wolę ciśnieniomierze naramienne, w których mankiet znajduje się blisko tętnicy ramiennej – daje to lepsze odczyty aniżeli w przypadku aparatu nadgarstkowego.


Glossary
dizziness [‘dɪzɪnɪs] – zawroty głowy
blurred vision [blurd ‘vɪʒn] – niewyraźne widzenie
device [dɪ’vɑɪs] – urządzenie, przyrząd
you would be well advised to [ju wʊd bi wɛl əd’vɑɪzd tə] – byłoby dobrze, gdybyś
to purchase [tə ‘pɜrtʃəs] – kupować, nabywać
sphygmomanometer [sfɪgmoʊmə’nɒmɪtər] – aparat do mierzenia ciśnienia tętniczego krwi
aneroid manometer [‘ænərɔɪd mə’nɒmɪtər] – ciśnieniomierz aneroidowy (zegarowy)
digital manometer [‘dɪdʒɪtl mə’nɒmɪtər] – ciśnieniomierz cyfrowy
pros and cons [prozændkonz] – za i przeciw (argumenty)
manual [
mænjuəl] – ręczny
to inflate [tə ɪn’fleɪt] – pompować
cuff [kʌf] – mankiet
wrist manometer [rɪst mə’nɒmɪtər] – ciśnieniomierz nadgarstkowy
arm manometer [ɑrm mə’nɒmɪtər] – ciśnieniomierz naramienny
brachial artery [‘breɪkiəl ‘ɑrtərɪ] – tętnica ramienna
regimen [‘redʒɪmən] – regulamin, zasada

4.4/5 - (260 votes)

Nikt nie pyta Cię o zdanie, weź udział w Teście Zaufania!

To 5 najczęściej kupowanych leków na grypę i przeziębienie. Pokazujemy je w kolejności alfabetycznej.

ASPIRIN C/BAYER | FERVEX | GRIPEX | IBUPROM | THERAFLU

Do którego z nich masz zaufanie? Prosimy, oceń wszystkie.
Dziękujemy za Twoją opinię.

POLECANE DLA CIEBIE

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH