Chest pain - Ból w klatce piersiowej

Chest pain – Ból w klatce piersiowej


Doctor: Good afternoon, sir. How can I help you?
Patient: I’m short of breath and I’ve got chest pain for over an hour. It is not getting any better.
Doctor: Can you show me where the pain is located? Is it intense, dull or knifelike?
Patient: On the beginning, I’ve just felt a mild pressure, in the centre of the chest. But after a few minutes the pain became more intense and squeezing.
Doctor: Have you had any history of ischemic heart disease or chest pain before?
Patient: No. I take medicines for hypertension regularly and usually my systolic blood pressure doesn’t exceed 150 and diastolic pressure 90 mmHg. I have had some much weaker pain this month but it has never persisted so long.
Doctor: Is the pain deep or close to the surface?

Patient: It’s deep inside.
Doctor: Does it radiate to other areas, like arm or upper jaw?
Patient: It’s spreading between the shoulder blades.
Doctor: We will measure your blood pressure and perform a 12-led ECG. Also some blood tests will be necessary: glucose, morphology, ESR, coagulation blood tests, troponin and creatine kinaze levels.

Later
Doctor: The ECG showed ST elevation myocardial infarction. We recommend you immediate coronarography.
Patient: I’m not sure… Is it very invasive?
Doctor: It’s minimally invasive. You will be given local anasthesia and then a catheter is inserted into blood vessels in the groin, arm, or neck. The catheter is guided through the blood vessel to the coronary arteries with the aid of a special x-ray machine. If there is a blockage, a tiny balloon is moved through the catheter and is used to open the artery. It is called angioplasty. In some cases, it is possible to remove blood clots from artery with a small device that is like a vacuum.


Lekarz: Dzień dobry panu. W czym mogę pomóc?
Pacjent: Jest mi duszno i od ponad godziny czuję ból w klatce piersiowej. Wcale się nie poprawia.
Lekarz: Czy może mi pan pokazać, gdzie jest zlokalizowany ten ból? Czy jest intensywny, tępy czy przeszywający?
Pacjent: Początkowo odczuwałem tylko niewielki ucisk na środku klatki piersiowej. Ale później ból stał się silniejszy i ściskający.
Lekarz: Czy miał pan wcześniej stwierdzoną chorobę niedokrwienną serca lub bóle w klatce piersiowej?
Pacjent: Nie. Regularnie biorę leki na nadciśnienie i zazwyczaj ciśnienie skurczowe nie przekracza 150, a rozkurczowe 90 mm Hg. Miałem w tym miesiącu jakieś znacznie słabsze bóle w klatce piersiowej, ale nigdy nie trwały tak długo.
Lekarz: Czy ból jest umiejscowiony głęboko czy na powierzchni?
Pacjent: Jest głęboko.
Lekarz: Czy promieniuje, np. do ręki czy szczęki?

Pacjent: Rozciąga się pomiędzy łopatkami.
Lekarz: Zbadamy panu ciśnienie krwi, zrobimy dwunasto-odprowadzeniowe EKG. Potrzebne też będą badania krwi: glukoza, morfologia, OB, krzepliwość krwi, stężenie troponiny oraz kinazy kreatynowej.

Później
Lekarz: W EKG widać zawał mięśnia sercowego z uniesieniem ST. Zalecałbym niezwłoczną koronarografię.
Pacjent: Nie jestem pewien… To inwazyjny zabieg?
Lekarz: Jest minimalnie inwazyjny. Będzie miał pan podane znieczulenie miejscowe, a następnie do naczynia krwionośnego w pachwinie, ręce lub szyi zostanie wprowadzony cewnik. Cewnik jest prowadzony przez naczynie do tętnic wieńcowych przy pomocy specjalnego urządzenia rentgenowskiego. Jeśli gdzieś jest zator, przez cewnik wprowadza się mały balon, używany do otwarcia tętnicy. To się nazywa angioplastyka. W niektórych przypadkach można usunąć skrzepy krwi z tętnicy przy pomocy małego urządzenia, które działa jak odkurzacz.


Glossary

 • to be short of breath [tə bi ʃɔrt ɒv brɛθ] – mieć duszność, być duszno
 • dull [dʌl] – tępy
 • knifelike [ˈnaɪflaɪk] – przeszywający
 • systolic [sɪˈstɒlɪk] – skurczowe
 • diastolic [daɪəˈstɒlɪk] – rozkurczowe
 • to persist [tə pərˈzɪst] – utrzymywać (się), nie ustępować
 • ESR (erythrocyte sedimentation rate) [ɪˈrɪθrəsaɪt sɛdəmənˈteɪʃən reɪt] – OB
 • cardiac catheterization lab [ˈkɑrdiæk ˈkæθɪtəraɪˈzeɪʃən læb] – pracownia hemodynamiczna
 • groin [grɔɪn] – pachwina
 • catheter [ˈkæθɪtər] – cewnik
 • with the aid of [wɪθ ði eɪd ɒv] – z pomocą (czegoś)
4.4/5 - (348 votes)

Nikt nie pyta Cię o zdanie, weź udział w Teście Zaufania!

To 5 najczęściej kupowanych leków na grypę i przeziębienie. Pokazujemy je w kolejności alfabetycznej.

ASPIRIN C/BAYER | FERVEX | GRIPEX | IBUPROM | THERAFLU

Do którego z nich masz zaufanie? Prosimy, oceń wszystkie.
Dziękujemy za Twoją opinię.

Leave a Comment

POLECANE DLA CIEBIE

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH