Promujemy zdrowie


Edward Sta­nek, wła­ści­ciel ap­te­ki „Ga­le­ni­ca” w Po­nia­to­wej

Kie­dy po­wsta­ła Pań­stwa ap­te­ka i ja­kie by­ły po­cząt­ki jej dzia­łal­no­ści?

Ap­te­ka po­wsta­ła w 1990 r. w wy­ni­ku pry­wa­ty­za­cji Ap­te­ki PZF „Ce­farm” Lu­blin. W tym cza­sie by­łem kie­row­ni­kiem tej pla­ców­ki. Z ra­cji lo­ka­li­za­cji ap­te­ka świad­czy­ła usłu­gi głów­nie pra­cow­ni­kom za­kła­dów „EDA” w Po­nia­to­wej. Po upad­ku za­kła­du, w 1991 ro­ku, ap­te­ka zo­sta­ła prze­nie­sio­na do cen­trum mia­sta.

Po prze­nie­sie­niu ap­te­ka mu­sia­ła spro­stać wy­ma­ga­niom kon­ku­ren­cji; w jej są­siedz­twie znaj­do­wa­ła się ist­nie­ją­ca od kil­ku­dzie­się­ciu lat ap­te­ka pań­stwo­wa. Przy­ję­li­śmy to ja­ko wy­zwa­nie, sta­ra­li­śmy się być ela­stycz­ni i ak­tyw­ni m.in. w kwe­stiach za­opa­trze­nia.

Czym róż­ni się Pań­stwa ap­te­ka od in­nych? Czy pro­wa­dzi­cie ja­kieś ak­cje?

Wy­mie­nio­ne wy­żej trud­no­ści zmo­bi­li­zo­wa­ły nas do za­an­ga­żo­wa­nia się w świad­cze­nie usług do­dat­ko­wych. Im­pul­sem by­ły pu­bli­ka­cje nt. opie­ki far­ma­ceu­tycz­nej. In­spi­ru­ją­ce dla nas by­ły ar­ty­ku­ły dr. Je­rze­go ¸a­zow­skie­go, któ­ry wie­lo­krot­nie pod­kre­ślał, że obec­ny kształt ap­te­kar­stwa do­bie­ga koń­ca i na­le­ży przy­go­to­wy­wać się do no­wych za­dań. Kie­run­kow­ska­zem by­ła przy­bli­żo­na przez dr. ¸a­zow­skie­go Kar­ta Ap­te­kar­stwa Eu­ro­pej­skie­go. W na­szej dzia­łal­no­ści po­sta­no­wi­li­śmy kie­ro­wać się frag­men­tem: „Ap­te­ka­rze w ap­te­kach otwar­tych przyj­mu­ją od­po­wie­dzial­ność za za­po­bie­ga­nie cho­ro­bom i ochro­nę zdro­wia pu­blicz­ne­go oraz są zo­bo­wią­za­ni do prze­kształ­ce­nia ap­tek eu­ro­pej­skich w ide­al­ne ośrod­ki zdro­wia”. Sło­wa te wska­zy­wa­ły nam, że w na­szej dzia­łal­no­ści mu­si na­stą­pić no­wa ja­kość. Spo­śród na­szych sta­łych pa­cjen­tów wy­róż­ni­li­śmy cho­rych na cu­krzy­cę. Ob­ser­wa­cje i roz­mo­wy z ni­mi wska­zy­wa­ły, że le­cze­nie cu­krzy­cy w wie­lu przy­pad­kach nie przy­no­si ocze­ki­wa­nych efek­tów. Wie­lu pa­cjen­tów nie wie­dzia­ło, że trze­ba sys­te­ma­tycz­nie kon­tro­lo­wać pa­ra­me­try wy­rów­na­nia me­ta­bo­licz­ne­go, ta­kie jak: ci­śnie­nie tęt­ni­cze, gli­ke­mia przed­- i po­po­sił­ko­wa, he­mo­glo­bi­na gli­ko­wa­na, pro­fil li­pi­do­wy, wskaê­nik BMI. Przy każ­dej wi­zy­cie pa­cjen­tów w ap­te­ce py­ta­li­śmy o te pa­ra­me­try i su­ge­ro­wa­li­śmy za­kła­da­nie dzien­nicz­ków lub kart ba­dań w cu­krzy­cy we­dług wzo­ru duń­skie­go pro­fe­so­ra Tor­ste­na Lau­rit­ze­na. Przy na­szej ap­te­ce po­wo­ła­li­śmy tak­że Ko­ło Dia­be­ty­ków, któ­re zrze­sza ok. 70 proc. cu­krzy­ków miesz­ka­ją­cych w Po­nia­to­wej. A utwo­rzo­ny przez nas ze­spół edu­ka­cyj­ny po­sze­rzo­ny zo­stał o pie­lę­gniar­kę śro­do­wi­sko­wą i die­te­tycz­kę.

Nie­ste­ty, na­sza dzia­łal­ność – no­szą­ca zna­mio­na pro­fe­sjo­nal­nej opie­ki far­ma­ceu­tycz­nej – zo­sta­ła za­kłó­co­na przez zu­peł­nie ir­ra­cjo­nal­ną ak­cję na­szych ko­le­gów po fa­chu ofe­ru­ją­cych m.in. le­ki za 1 grosz. W jej wy­ni­ku na­stą­pi­ło roz­luź­nie­nie, a w nie­któ­rych przy­pad­kach na­wet ze­rwa­nie ist­nie­ją­cej już wię­zi z pa­cjen­ta­mi.

Ja­kie są Pań­stwa ma­rze­nia i ocze­ki­wa­nia zwią­za­ne z pra­cą?

Nie­po­wo­dze­nia opi­sa­ne po­wy­żej nie znie­chę­ci­ły nas, wręcz prze­ciw­nie, za­in­spi­ro­wa­ły do wdra­ża­nia peł­ne­go pro­gra­mu opie­ki far­ma­ceu­tycz­nej w cu­krzy­cy, m.in. po­przez sta­łą łącz­ność z pa­cjen­ta­mi – te­le­fon ca­ło­do­bo­wej opie­ki, bie­żą­cą edu­ka­cję, sy­gna­li­zo­wa­nie za­gro­żeń ewen­tu­al­nych po­wi­kłań, nie­ogra­ni­czo­ny do­stęp do ro­bie­nia po­mia­rów gli­ke­mii i ci­śnie­nia tęt­ni­cze­go, wdra­ża­nie ba­dań w kie­run­ku sto­py cu­krzy­co­wej.

Co uwa­ża­cie Pań­stwo za naj­więk­sze osią­gnię­cie Wa­szej ap­te­ki?

Wie­lo­krot­ny udział w ak­cjach pro­mu­ją­cych zdro­wie wraz z pro­wa­dze­niem przez nasz ze­spół edu­ka­cyj­ny szko­leń na ozna­cza­nie gli­ke­mii przy­god­nej. Każ­do­ra­zo­wo owo­cu­je to wy­kry­ciem ok. 5 proc. no­wych przy­pad­ków hi­per­gli­ke­mii i nad­ci­śnie­nia tęt­ni­cze­go. Mo­ja cór­ka Ka­ro­li­na Sta­nek na­pi­sa­ła pra­cę ma­gi­ster­ską m.in. na pod­sta­wie ze­bra­nych w na­szej ap­te­ce da­nych. Mo­że­my się też po­szczy­cić wie­lo­let­nią współ­pra­cą ze szko­ła­mi pod­sta­wo­wy­mi w po­wie­cie Opo­le Lu­bel­skie, któ­ra po­zwo­li w przy­szło­ści na prze­pro­wa­dze­nie ba­dań i okre­śla­nie czyn­ni­ków ry­zy­ka (stan przed­dia­be­tycz­ny) wśród dzie­ci. Na­szym osią­gnię­ciem jest rów­nież utwo­rze­nie przy ap­te­ce ga­bi­ne­tu te­ra­pii an­ty­ni­ko­ty­no­wej pro­wa­dzo­ne­go przez le­ka­rza spe­cja­li­stę.

4.6/5 - (8 votes)

Nikt nie pyta Cię o zdanie, weź udział w Teście Zaufania!

To 5 najczęściej kupowanych leków na grypę i przeziębienie. Pokazujemy je w kolejności alfabetycznej.

ASPIRIN C/BAYER | FERVEX | GRIPEX | IBUPROM | THERAFLU

Do którego z nich masz zaufanie? Prosimy, oceń wszystkie.
Dziękujemy za Twoją opinię.

Leave a Comment

POLECANE DLA CIEBIE

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH