Appendicitis - Zapalenie wyrostka robaczkowego

Praktyczny angielski: Appendicitis – Zapalenie wyrostka robaczkowego

Patient: Good morning, madam.
Doctor: Good morning, sir. How can I help you?
Patient: I have a very strong pain in my abdomen.
Doctor: Where exactly is the pain situated?
Patient: I feel it in the right lower quadrant.
Doctor: When did it start?
Patient: Well, one evening (3 days ago, I guess), I developed symptoms of upper abdominal pain. It started after dinner and was very gnawing. I also felt sick. I laid down and took No-spa, but it didn’t help. The symptoms subsided not until the next day morning. Today at 5 a.m. they came back, but I felt differently. The pain was more burning and constant, and my entire abdomen was extremely tender. I felt much worse and couldn’t walk. I have already vomited twice today.
Doctor: Do you suffer from constipation or any digestive problems?
Patient: No, I don’t.
Doctor: Have you eaten anything today?
Patient: No, I haven’t. I’ve only had a cup of unsugared tea.
Doctor: Do you have a temperature?
Patient: I don’t know. I haven’t checked it yet.
Doctor: Ok, lay down, please.
Doctor: (examining the right lower quadrant rebound tenderness/ Blumberg’s sign): Can you tell me what you’re feeling?
Patient: Oh! It hurts badly!
Doctor: I think you may have appendicitis, but we need to do additional tests. If the diagnosis is confirmed, we will have to do appendectomy, which is the surgical removal of appendix. In this case we need to have your consent for the surgery. I’m going to refer you to general surgeons.


Pacjent: Dzień dobry pani.
Lekarz: Dzień dobry panu. Jak mogę panu pomóc?
Pacjent: Mam bardzo silny ból brzucha.
Lekarz: Gdzie dokładnie odczuwa pan ból?
Pacjent: W prawej dolnej ćwiartce.
Lekarz: Kiedy to się zaczęło?
Pacjent: Cóż, pewnego wieczoru (chyba 3 dni temu) pojawił się ból w górnej części brzucha. Zaczął się po obiedzie i był bardzo dręczący. Było mi też niedobrze. Położyłem się i wziąłem No-spę, ale nie pomogła. Objawy złagodniały dopiero następnego dnia rano. Dzisiaj o 5 rano wróciły, ale poczułem się inaczej. Ból był bardziej palący i ciągły, a cały brzuch niesamowicie tkliwy. Poczułem się znacznie gorzej i nie mogłem chodzić. Już dwa razy dzisiaj wymiotowałem.
Lekarz: Czy ma pan zaparcia albo problemy trawienne?
Pacjent: Nie.
Lekarz: Czy jadł pan coś dzisiaj?
Pacjent: Nie. Wypiłem tylko kubek niesłodzonej herbaty.
Lekarz: Czy ma pan temperaturę?
Pacjent: Nie wiem. Jeszcze nie sprawdzałem.
Lekarz: W porządku, proszę się położyć.
Lekarz: (badając objaw odbicia/Blumberga w prawym dolnym kwadrancie): Czy może mi pan powiedzieć, co pan czuje?
Pacjent: Och! Boli strasznie!
Lekarz: Myślę, że ma pan zapalenie wyrostka robaczkowego, ale potrzebujemy dodatkowych badań. Jeśli diagnoza się potwierdzi, będziemy musieli przeprowadzić appendektomię, czyli chirurgiczne usunięcie wyrostka robaczkowego. W takim przypadku będziemy potrzebowali pana zgody na operację. Skieruję pana na chirurgię ogólną.


  • appendicitis [əpɛndəˈsaɪtɪs] – zapalenie wyrostka robaczkowego
  • to develop symptoms of [tə dɪˈvɛləp ˈsɪmptəmz ʌv] – rozwinąć objawy
  • to gnaw [tə nɔ] – dręczyć
  • to subside [tə səbˈsaɪd] – słabnąć, łagodnieć
  • tender [ˈtɛndər] – tkliwy
  • constipation [kɒnstəˈpeɪʃən] – zaparcie
  • rebound tenderness [rɪˈbaʊnd `tɛndənɪs] – objaw odbicia
  • appendectomy [æpənˈdɛktəmi] – appendektomia
  • consent for [kənˈsɛnt fɔr] – zgoda na
  • general surgeons [ˈdʒɛnərəl ˈsɜrdʒənz] – chirurgia ogólna
4.8/5 - (193 votes)

Nikt nie pyta Cię o zdanie, weź udział w Teście Zaufania!

To 5 najczęściej kupowanych leków na grypę i przeziębienie. Pokazujemy je w kolejności alfabetycznej.

ASPIRIN C/BAYER | FERVEX | GRIPEX | IBUPROM | THERAFLU

Do którego z nich masz zaufanie? Prosimy, oceń wszystkie.
Dziękujemy za Twoją opinię.

Leave a Comment

POLECANE DLA CIEBIE

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH