Lista najlepszych

Prezydent Lech Kaczyński nadał odznaczenia państwowe siedmiu osobom zasłużonym dla rozwoju branży farmaceutycznej. Odznaczenia wręczył podczas uroczystości w Muzeum Jana Pawła II w Warszawie wiceminister zdrowia Bolesław Piecha.

Wyróżniajacym się przedstawicielom branży farmaceutyczniej zostały również przyznane honorowe odznaki “Za zasługi dla ochrony zdrowia”.

Podczas uroczystosci prezes NRA Andrzej Wróbel wręczył wszystkim prezesom Okręgowych Izb Aptekarskich repliki gwoździ z drzewca sztandaru Naczelnej Izby Aptekarskiej.

Złotym Krzyżem Zasługi odznaczona została
mgr Edwarda Kędzierska
– mieszka i pracuje we Wrocławiu, czynnie uczestniczyła w reaktywowaniu i powstaniu izb aptekarskich od samego początku, Prezes NRA I kadencji (1991-1995), nauczycielka wielu roczników farmaceutów z 49-letnim stażem, odznaczona “Medalem im. prof. Bronisława Koskowskiego”, urodzony społecznik.

Srebrny Krzyż Zasługi otrzymali:
mgr Irena Borys – właścicielka apteki “Vita” w Czaplinku, działa w samorządzie aptekarskim od momentu jego reaktywowania, współorganizuje i współfinansuje imprezy Sekcji Rodzin Dzieci Niepełnosprawnych oraz Klubu Seniora, bardzo aktywnie działa na terenie swojego miasta.

mgr Michał Piotr Grzegorczyk
– właściciel apteki “Na Karolówce” w Zamościu, W ORA w Lublinie pełni funkcję wiceprezesa oraz przewodniczącego Komisji Legislacyjnej, delegat na IV Krajowy Zjazd Aptekarzy, od 2004 r. Koordynator Departamentu Informacji NRA, odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi, medalem “Za zasługi dla obrońców kraju” oraz medalem “Siły zbrojne w służbie ojczyzny”. Zainicjował, opracował i nadzorował wykonanie Sztandaru dla NIA. Pracował nad nowelizacją prawa wykonywania zawodu farmaceuty.

mgr Katarzyna Kaniut – właścicielka apteki w Opolu. Aktywnie uczestniczyła w organizowaniu samorządu aptekarskiego na terenie Opolszczyzny, pełniła funkcję Wiceprezesa Opolskiej Izby Aptekarskiej, Przewodniczącej Sądu Aptekarskiego oraz I-go Prezesa Stowarzyszenia Właścicieli Aptek Prywatnych Opolszczyzny. Działa w opolskim oddziale Caritas.

mgr Krystyna Sowińska – od 33 lat mieszka w Chełmnie, jest właścicielką apteki “Pod Rycerzem”. Pracuje w samorządzie aptekarskim, obecnie pełni funkcję sekretarza ORA w Bydgoszczy. Autorka pracy poglądowej na temat: “Aptekarstwo ostatnich dwustu lat w sercu Ziemi Chełmińskiej ze szczególnym uwzględnieniem historii apteki “Pod Rycerzem” w Chełmnie”. Wielki społecznik.

Brązowym Krzyżem Zasługi udekorowani zostali:
mgr farm. Witold Huget
– uczestniczył w powstawaniu Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej, pierwszy wiceprezes regionu legnickiego Izby, w trzeciej kadencji Izby członek Sądu Aptekarskiego DIA, obecnie członek ORA i przewodniczący Komisji Legislacyjnej Rady, jest jednym z założycieli hurtowni aptekarskiej “Legfarm”, delegat na Krajowy Zjazd Aptekarzy, odznaczony Medalem X-lecia Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej.

mgr Apolonia Piotrowska – jest właścicielką apteki w Łodzi, od 1995 r. czynnie uczestniczy w pracach Okręgowej Izby Aptekarskiej w Łodzi, od 1997 r. jest Okręgowym Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej. Aktywnie uczestniczy w szkoleniu aptekarzy i farmaceutów. W 2003 r. otrzymała “Medal im. prof. Bronisława Koskowskiego”.

Minister Zdrowia przyznał również odznaki honorowe “Za zasługi dla ochrony zdrowia”. Otrzymali je:

mgr Maria Baś – kierownik apteki szpitalnej w Krakowie, od 1991 r. członek ORA w Krakowie, z ramienia której zasiada w Komisjach egzaminacyjnych I i II stopnia specjalizacji w zakresie farmacji aptecznej.

mgr Leon Borowiecki
– właściciel apteki “Alma” w Bełchatowie, od 1995 r. aktywnie uczestniczy w pracach samorządu aptekarskiego województwa łódzkiego, przez dwie kadencje jest członkiem ORA w Łodzi, obecnie pełni funkcję wiceprezesa ORA. Odznaczony Brązowym i Złotym Krzyżem Zasługi.

dr Roman Duda – z-ca Prezesa Kieleckiej ORA, jest członkiem Naczelnej Komisji Rewizyjnej, bierze czynny udział w pracach samorządu aptekarskiego, szczególnie w dziedzinie kształcenia, aktywny członek PTFarm, Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego, Polskiego Towarzystwa Homeopatii i Polskiego Towarzystwa Homotoksykologii.

dr Wojciech Giermaziak – nieprzerwanie od dwóch kadencji jest prezesem ORA w Łodzi, pełni funkcję wiceprezesa NRA, jest cenionym ekspertem z zakresu farmacji klinicznej i prawa farmaceutycznego. Propagator tradycji aptekarstwa, autor dzieła “Apteki w historii miasta Łodzi”, zajmuje się kształceniem studentów i szkoleniem aptekarzy.

mgr Bożena Golańska – od 1995 r. jest działaczką samorządu aptekarskiego w województwie łódzkim, zajmuje się szkoleniem studentów i aptekarzy, jest współautorką opracowań i skryptów dla studentów. Za swoje zasługi w 25-letniej pracy zawodowej otrzymała Brązowy Krzyż Zasługi.

mgr Stanisława Gołębiewska – aktywny członek Podkarpackiej ORA, delegat na krajowe zjazdy aptekarskie, właścicielka apteki w Dynowie, jest jednym z najaktywniejszych animatorów pracy hurtowni aptekarskich, gdzie inicjuje wiele projektów dotyczących optymalnego zaopatrzenia aptek, członek Rady Nadzorczej hurtowni “Aptekarz”.

mgr Włodzimierz Gryglaszewski – człowiek o wyjątkowych cechach charakteru i uczciwości, przyjazny i oddany społeczności, której służył jako aptekarz, zaangażowany w sprawy zawodu. Był właścicielem jednej z pierwszych prywatnych aptek w Białymstoku.

mgr Beata Horoszko – członek Podkarpackiej ORA, przewodnicząca komisji ds. aptek szpitalnych, od 1996 r. kierownik apteki szpitalnej w Brzozowie, jednej z dwóch w województwie podkarpackim placówek specjalistycznych w dziedzinie onkologii. Świetny organizator w każdej dziedzinie zawodu, zarówno w aptece, jak i w organizacji niezbędnych szkoleń dla farmaceutów szpitalnych.

mgr Teresa Jaskulska – od 1991 r. aktywnie pracuje w samorządzie aptekarskim województwa łódzkiego, jest współautorką opracowań i skryptów dla studentów. Właścicielka apteki “Na Manhattanie” w Łodzi. Za zasługi w 25-letniej pracy zawodowej została odznaczona Brązowym Krzyżem Zasługi, odznaką “Za wzorową pracę w służbie zdrowia” oraz Medalem im. prof. Bronisława Koskowskiego.

mgr Piotr Jóźwiakowski – aktualnie Prezes OIA w Krakowie, przez organizację szkoleń internetowych dla farmaceutów przyczynia się do podnoszenia kwalifikacji pracowników ochrony zdrowia, był współorganizatorem Pierwszej Polsko-Niemieckiej Konferencji Farmaceutycznej w 2005 r.

mgr Irena Knabel-Krzyszkowska – uczestniczyła w powstawaniu Dolnośląskiej OIA, aktualnie członek prezydium i Komisji Etyki i Deontologii, trzecią kadencję jest delegatem na Krajowy Zjazd Aptekarzy. Właścicielka apteki “Pod Słońcem” we Wrocławiu. Odznaczona Medalem im. prof. Bronisława Koskowskiego, Złotym Krzyżem Zasługi oraz odznaczeniami samorządowymi.

dr Maria Kołodyńska – reprezentuje OIA w Lublinie, doskonały fachowiec, wychowawczyni wielu młodych aptekarzy, pasjonatka zielarstwa, współorganizatorka wielu wystaw z zakresu ziołolecznictwa, promotorka leku roślinnego, współorganizatorka zbiórki leków dla mieszkańców terenów objętych klęskami żywiołowymi.

mgr Stanisława Krystynowicz – kierownik apteki szpitalnej Instytutu Pediatrii Collegium Medium UJ w Krakowie, jest czynnym członkiem OIA w Krakowie od 1991 r., kształci i podnosi kwalifikacje młodych aptekarzy podczas staży wakacyjnych, podyplomowych i kursów specjalizacyjnych, jest organizatorem konferencji i szkoleń.

mgr Urszula Kurczewska – właścicielka apteki “Pharmakon” w Zgierzu, od 2003 r. aktywnie uczestniczy w pracach samorządu aptekarskiego woj. łódzkiego, jest delegatem na Okręgowy Zjazd Aptekarzy, członkiem ORA oraz przewodniczącą komisji nauki i szkolenia OIA, jest członkiem PTFarm.

mgr Teresa Mazur – wieloletni kierownik apteki Szpitala Wojewódzkiego w Łomży, obecnie kierownik apteki “Panaceum” w Kolnie, bardzo zaangażowana w sprawy zawodu, jako specjalista II stopnia w zakresie farmacji szpitalnej opiekowała się i szkoliła kadrę młodych farmaceutów.

mgr Mariusz Miszczuk – kierownik apteki szpitalnej Państwowego Szpitala Klinicznego nr 1 w Lublinie, będąc członkiem Komisji ds. zakażeń szpitalnych oraz Komitetu Terapeutycznego czynnie uczestniczy w pracach na rzecz ochrony zdrowia pacjenta, ogromnie zaangażowany w kształceniu młodej kadry aptekarzy.

mgr Piotr Pasierbiak – właściciel apteki “Pod Opatrznością” w Poddębicach, nieprzerwanie od 1991 r. jest działaczem samorządu aptekarskiego w woj. łódzkim. Aktualnie jest członkiem NRA oraz członkiem PTFarm. Współtwórca Kodeksu Deontologicznego Aptekarzy RP. W uznaniu zasług otrzymał Brązowy Krzyż Zasługi.

mgr Zbigniew Pawłowski – właściciel apteki “Primula” w Bełchatowie, od 1995 r. aktywnie uczestniczy w pracach samorządu aptekarskiego województwa łódzkiego, jest delegatem na Okręgowy Zjazd Aptekarzy, pełni funkcję sekretarza ORA w Łodzi, jest inicjatorem i organizatorem wielu podyplomowych szkoleń dla farmaceutów.

mgr Joanna Piątkowska – społecznik z urodzenia, bardzo aktywna nie tylko w działaniach na niwie samorządu. Od 1999 r. prezes Dolnośląskiej OIA, członek NRA, delegat na Krajowy Zjazd Aptekarzy II, III i IV kadencji, członek Prezydium NRA IV kadencji, autorka wielu fachowych artykułów, odznaczona Medalem im. prof. Bronisława Koskowskiego.

mgr Apolonia Piotrowska – właścicielka apteki w Łodzi, od 1995 r. czynnie uczestniczy w pracach organów Izby Aptekarskiej w Łodzi, w 1997 r. wybrana została Okręgowym Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej, którą to funkcję pełni do chwili obecnej. Aktywnie uczestniczy w szkoleniu aptekarzy i farmaceutów. W 2003 r. otrzymała Medal im. prof. Bronisława Koskowskiego.

prof. Anna Put – reprezentuje Zachodniopomorską OIA, całe swoje życie zawodowe zaangażowana w pracę na rzecz ochrony zdrowia, jest autorką 90 publikacji naukowych, za wybitne zasługi dla PTFarm została odznaczona Medalem im. Łukasiewicza.

mgr Zofia Rogowska-Tylman – od 1991 r. aktywnie pracuje w samorządzie aptekarskim woj. łódzkiego, członek NRA i członek PTFarm, odznaczona Brązowym Krzyżem Zasługi, otrzymała odznakę “Zasłużona dla Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego” oraz Medal im. prof. Bronisława Koskowskiego i Medal im. prof. Jerzego Sykulskiego.

mgr Anna Rybowska – właścicielka apteki w Łodzi, od 1991 r., aktywnie działa w samorządzie aptekarskim woj. łódzkiego, pełniąc wiele zaszczytnych funkcji, zajmuje się szkoleniem studentów i aptekarzy, propaguje oświatę zdrowotną.

mgr Edward Stanek – współwłaściciel apteki “Galenica” w Poniatowej, jest inicjatorem współpracy apteki z bibliotekami gminnymi i szkołami w zakresie popularyzacji oświaty zdrowotnej i wiedzy o zdrowiu.

mgr Wanda Stańczak – właścicielka apteki pn. “Olimpijska” w Łodzi, aktywnie uczestniczy w pracach samorządu aptekarskiego woj. łódzkiego, przez całe życie zawodowe prowadzi szkolenia aptekarzy i farmaceutów, będąc opiekunem wielu staży i praktyk studenckich.

mgr Marianna Stefańczyk – właścicielka apteki w Łodzi, pracuje naukowo na Wydziale Farmaceutycznym UM w Łodzi, od 1995 r. aktywnie działa w pracach samorządu aptekarskiego woj. łódzkiego, jest członkiem PTFarm.

mgr Halina Tonn – właścicielka apteki w Łodzi, w szerokim zakresie propaguje oświatę zdrowotną, prowadzi szkolenia aptekarzy i farmaceutów, przez dwie kadencje była delegatem na Okręgowy Zjazd OIA w Łodzi.

dr Barbara Uniejewska – jako kierownik apteki szpitalnej Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej prowadzi staże dla absolwentów Wydziału Farmaceutycznego, jest przewodniczącą Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego Koła w Bielsku-Białej, organizuje szkolenia i kursy dla farmaceutów.

mgr Jan Wojda – członek Kieleckiej Okręgowej Izby Aptekarskiej, wieloletni zasłużony kierownik, a później właściciel apteki w Ćmielowie, wielki społecznik i filantrop, odznaczony Brązowym i Złotym Krzyżem Zasługi, odznaką “Za wzorową pracę w Służbie Zdrowia” oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

mgr Szymon Zając – członek OIA w Lublinie popularyzator i praktyk idei właściwej opieki farmaceutycznej nad człowiekiem chorym i niepełnosprawnym, opiekun wielu aptekarzy ubiegających się o stopnie specjalizacyjne, stażystów oraz techników farmaceutycznych, z natury społecznik.

4.5/5 - (11 votes)

Nikt nie pyta Cię o zdanie, weź udział w Teście Zaufania!

To 5 najczęściej kupowanych leków na grypę i przeziębienie. Pokazujemy je w kolejności alfabetycznej.

ASPIRIN C/BAYER | FERVEX | GRIPEX | IBUPROM | THERAFLU

Do którego z nich masz zaufanie? Prosimy, oceń wszystkie.
Dziękujemy za Twoją opinię.

POLECANE DLA CIEBIE

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH