Cataract - Zaćma (praktyczny angielski)

Cataract – Zaćma (praktyczny angielski)


Patient: Good morning, doctor.
Doctor: Good morning, sir. How can I help you?
Patient: I’ve had a problem with my vision. It seems to be blurred. What’s more, I see double objects sometimes, which irritates me and makes me uneasy.
Doctor: For how long have you experienced this discomfort?
Patient: I cannot say. Maybe for two months or so.
Doctor: Did you have any eye problems in the past?
Patient: Yes, I am short-sighted and wear glasses of 2 diopters.
Doctor: Are there any eye disorders in your family?
Patient: No, there aren’t. I guess…
Doctor: First of all, we need to test your visual acuity. Please, read the numbers I point on the chart.
Doctor: All right. Now I need to put some eye-drops into your eyes in order to widen the pupils. After the application, you should stay in the darkroom for about 30 minutes before the examination. I’m also going to check your eye pressure.
After the examination
Doctor: Sir, you have cataract on your left eye. The right eye is in a much better condition.
Patient: What is it?
Doctor: Cataract is developed when some of the protein that let light pass through and focus on the retina clumps together and starts to cloud a small area of the lens. Over time, the cataract may grow larger and cloud more of the lens, making it hard to see. That’s why it is so important to treat it fast.
Patient: How does the treatment of cataract look like?
Doctor: It is essentially surgical, but do not worry—it is very easy and safe. Currently the most preferred method of cataract surgery is so called phacoemulsification, in which the lens is emulsified with ultrasounds and aspirated from the eye through a 3 mm incision. Then the new lens is implanted. More than 90 percent of people who have cataract surgery have much better vision afterward.
Patient: Is the hospitalization needed?
Doctor: Most of the people can go home the very same day.
Patient: When does the vision become normal?
Doctor: Your vision may be blurry for a couple of weeks. The healing eye needs time to adjust.


Pacjent: Dzień dobry, doktorze.
Lekarz: Dzień dobry panu. W czym mogę pomóc?
Pacjent: Mam problem ze wzrokiem. Wydaje się zamazany. Co więcej, czasami widzę podwójnie i to mnie irytuje oraz sprawia, że czuję się niepewnie.
Lekarz: Od jak dawna odczuwa pan ten dyskomfort?
Pacjent: Trudno powiedzieć. Może od dwóch miesięcy lub coś koło tego.
Lekarz: Miał pan w przeszłości jakieś problemy z oczami?
Pacjent: Tak, jestem krótkowidzem i noszę okulary o mocy 2 dioptrii.
Lekarz: Czy są jakieś choroby oczu w pana rodzinie?
Pacjent: Nie. Tak mi się wydaje…
Lekarz: Po pierwsze musimy zbadać ostrość pana wzroku. Proszę przeczytać cyfry, które wskażę na tablicy.
Lekarz: W porządku. Teraz zakropię panu oczy w celu rozszerzenia źrenic. Po ich aplikacji powinien pan pozostać w ciemni przez około 30 minut przed badaniem. Sprawdzę panu również ciśnienie śródgałkowe.
Po badaniu
Lekarz: Proszę pana, ma pan zaćmę na lewym oku. Prawe oko jest w dużo lepszej kondycji.
Pacjent: Co to jest?
Doctor: Zaćma rozwija się, kiedy część białka, które przepuszcza przez siebie światło i skupia je na siatkówce, zbija się w masę i zaczyna się mętnienie soczewki. W miarę upływu czasu zaćma może się powiększać i zajmować większą część soczewki, przez co utrudnia widzenie. Dlatego tak ważne jest szybkie leczenie.
Pacjent: Jak wygląda leczenie zaćmy?
Lekarz: Konieczny jest zabieg, ale proszę się nie martwić—jest bardzo prosty i bezpieczny. Obecnie najbardziej preferowaną metodą usuwania zaćmy jest tzw. fakoemulsyfikacja, w której soczewka jest emulgowana za pomocą ultradźwięków i aspirowana z oka przez 3-milimetrowe nacięcie. Następnie implantuje się nową soczewkę. U ponad 90 proc. ludzi, którzy przeszli zabieg usunięcia zaćmy, wzrok ulega znacznej poprawie.
Pacjent: Czy potrzebna jest hospitalizacja?
Lekarz: Większość ludzi może iść do domu tego samego dnia.
Pacjent: Kiedy wzrok staje się normalny?
Lekarz: Pana wzrok może być zamazany przez kilka tygodni. Gojące się oko potrzebuje czasu na przystosowanie się.


Glossary

  • cataract [ˈkætərækt] – zaćma
  • to blur [tə blɜr] – zamazywać
  • uneasy [ʌnˈizi] – niepewny, zażenowany
  • short-sighted [ˈʃɔrtˈsaɪtɪd] – krótkowidz
  • acuity [[əˈkyuɪti] – ostrość
  • darkroom [ˈdɑrkrum] – ciemnia
  • to clump [tə klʌmp] – zbijać się w masę, gromadzić się
  • to cloud [tə klaʊd] – mętnieć
  • phacoemulsification [fækoʊɪmʌlsəfɪˈkeɪʃən] – fakoemulsyfikacja
  • incision [ɪnˈsɪʒən] – nacięcie
4.7/5 - (100 votes)

Nikt nie pyta Cię o zdanie, weź udział w Teście Zaufania!

To 5 najczęściej kupowanych leków na grypę i przeziębienie. Pokazujemy je w kolejności alfabetycznej.

ASPIRIN C/BAYER | FERVEX | GRIPEX | IBUPROM | THERAFLU

Do którego z nich masz zaufanie? Prosimy, oceń wszystkie.
Dziękujemy za Twoją opinię.

Leave a Comment

POLECANE DLA CIEBIE

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH