Staż pracy kierownika apteki


Czy jeśli pracuję w dwóch aptekach, sumarycznie w wymiarze 1,5 etatu, mogę wcześniej aniżeli po 5 latach uzyskać uprawnienia do kierowania apteką?

Bartosz z Warszawy

Zgodnie z art. 88 ustawy z 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne w ogólnodostępnej aptece musi być ustanowiony farmaceuta odpowiedzialny za jej prowadzenie, zwany kierownikiem apteki. Funkcję tę może on pełnić tylko w jednej placówce.

Wymogi ustawowe
Kierownikiem apteki może być wyłącznie farmaceuta w rozumieniu art. 2b ustawy z 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich, a więc osoba posiadająca kwalifikacje do wykonywania zawodu farmaceuty. Musi mieć nie więcej niż 65 lat i co najmniej 3-letni (jeśli posiada specjalizację z zakresu farmacji aptecznej) lub 5-letni staż pracy w aptece.

Kierownikowi apteki, który ukończył 65 lat, można przedłużyć okres pełnienia funkcji do 70. roku życia – za zgodą wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego wydaną na wniosek zainteresowanego po zasięgnięciu opinii okręgowej izby aptekarskiej.

Interpretacja przepisów
Tak ogólnie sformułowany wymóg posiadania 3- lub 5-letniego stażu pracy może rodzić szereg wątpliwości interpretacyjnych. Odnoszą się one w szczególności do określenia podstawy prawnej świadczenia pracy, która może być zaliczona do wymaganego stażu, charakteru wykonywanej pracy oraz jej wymiaru czasowego.

Pojęcie stażu pracy wymaganego na podstawie art. 88 ust. 2 ustawy odnosić należy do stażu pracy w ramach zatrudniania pracowniczego i tym samym stosować ogólne zasady prawa pracy dotyczące m.in. czasu pracy. Wzorcem normatywnym do ustalenia znaczenia wymogu określonego w art. 88 ust. 2 ustawy są regulacje odnoszące się do pracy wykonywanej w ramach stosunku pracy. Nie oznacza to oczywiście, że inna praca w aptece, np. świadczona na podstawie umowy cywilnoprawnej, w rozumieniu art. 88 ust. 2 ustawy nie będzie mogła być uznana za pracę w aptece. Wykładnia zwrotu: „5-letni staż pracy w aptece lub 3-letni staż pracy w aptece”, w przypadku pracownika wykonującego pracę w aptece, rzutować będzie na ustalenie jego znaczenia w odniesieniu do osób wykonujących pracę na innej podstawie prawnej niż stosunek pracy. Przy określaniu wymogu stażu pracy niezbędnego do pełnienia określonej funkcji, powszechnie przyjętą przez ustawodawcę zasadą jest ograniczanie się wyłącznie do wskazywania wymaganej liczby miesięcy lub lat pracy bez określania, czy chodzi o pełny czy też niepełny wymiar czasu pracy. We wszystkich tych przypadkach ustawodawca odnosi się do pracy przeciętnej, realizowanej w pełnym, podstawowym zakresie, który może być ustalony na podstawie ogólnych przepisów prawa pracy, zawartych przede wszystkim w Kodeksie pracy albo na podstawie przepisów szczególnych. Jeżeli ustawodawca nie określił wymiaru i norm czasu pracy, należy odnieść się do zasad ogólnych, wynikających z Kodeksu pracy. W tym przypadku podstawowe znaczenie będzie miał art. 129 § 1 Kodeksu pracy, zgodnie z którym czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 4 miesięcy. Dlatego też należy to uwzględnić, ustalając wymagany okres pracy.

Wniosek taki uzasadnia przede wszystkim wykładnia teleologiczna art. 88 ust. 2 ustawy. Celem tego przepisu jest bowiem zagwarantowanie, aby osoba pełniąca funkcję kierownika apteki posiadała niezbędną wiedzę o pracy w aptece oraz umiejętność wykonywania usług farmaceutycznych zastrzeżonych dla farmaceutów, co zapewni prawidłowe kierowanie apteką. Biorąc to pod uwagę, należy wyłączyć możliwość interpretacyjną, że zamiarem ustawodawcy było dopuszczenie dowolnego wymiaru czasu pracy. W konsekwencji, ponieważ brak w przepisach Prawa farmaceutycznego wskazówek do określenia minimalnego wymaganego wymiaru czasu pracy niezbędnego do objęcia funkcji kierownika apteki, należy przyjąć, że chodzi o pracę w pełnym wymiarze. Potwierdza to również orzecznictwo sądowe – w wyroku z 20 listopada 2007 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie potwierdził zasadność posiłkowego posługiwania się przez organy samorządu aptekarskiego, przy wykładni wymogu 5-letniego stażu pracy określonego w art. 88 ust. 2 ustawy Prawo farmaceutyczne, niektórymi normami prawa pracy (sygn. akt VII SA/Wa 1389/07).

Niezbędny staż pracy
Również z powyższych względów za nieuzasadnione należy uznać dopuszczenie możliwości skrócenia wymogu 5-letniego stażu pracy w zawodzie farmaceuty poprzez pracę w wymiarze przekraczającym pełny etat. Byłoby to sprzeczne zarówno z literalnym brzmieniem przepisu określającego szczególny przypadek umożliwiający objęcie funkcji kierownika apteki przy legitymowaniu się krótszym stażem pracy w zawodzie (3 lata), ale wyłącznie w sytuacji posiadania specjalizacji z zakresu farmacji aptecznej. Tym samym zamiarem ustawodawcy było zapewnienie jak najwyższych kwalifikacji osoby obejmującej funkcję kierownika apteki. Temu założeniu nie służyłoby przyjęcie możliwości omijania powołanego przepisu w zakresie wymaganego stażu pracy w powyższy sposób.

Reasumując, należy uznać, że do stażu pracy do pełnienia funkcji kierownika apteki będzie niezbędne przepracowanie 5 (3) lat bez możliwości skrócenia tego okresu poprzez pracę w wymiarze przekraczającym pełen etat.

4.8/5 - (306 votes)

Nikt nie pyta Cię o zdanie, weź udział w Teście Zaufania!

To 5 najczęściej kupowanych leków na grypę i przeziębienie. Pokazujemy je w kolejności alfabetycznej.

ASPIRIN C/BAYER | FERVEX | GRIPEX | IBUPROM | THERAFLU

Do którego z nich masz zaufanie? Prosimy, oceń wszystkie.
Dziękujemy za Twoją opinię.

Leave a Comment

POLECANE DLA CIEBIE

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH