Ryczałtowe recepty na maści

Ryczałtowe recepty na maści


Czy lekarz może wypisać, zaś apteka zrealizować za opłatą ryczałtową receptę na 100 g maści cholesterolowej, lanoliny lub innego podłoża maściowego bez żadnych dodatków?

Sylwia z Marek k. Warszawy

Maść cholesterolowa oraz lanolina jako surowce farmaceutyczne są dopuszczone do obrotu na terytorium Polski i stosowane w recepturze aptecznej jako podłoże do maści o charakterze absorpcyjnym.

Odpłatność ryczałtowa
Leki recepturowe przygotowane z surowców farmaceutycznych lub leków gotowych, które zgodnie z decyzją administracyjną są objęte refundacją, wydaje się świadczeniobiorcy za odpłatnością ryczałtową, pod warunkiem że dawka jest mniejsza od najmniejszej dawki gotowego leku w formie stałej stosowanej doustnie.

Odpłatność ryczałtowa za leki recepturowe wynosi 0,5 proc. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ogłaszanego w obwieszczeniu prezesa rady ministrów wydanym na podstawie art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z późn. zm.) z zaokrągleniem do pierwszego miejsca po przecinku. Obecnie jest to 7,50 zł.

Surowce farmaceutyczne
Zgodnie z częściowo utrzymanymi w mocy przepisami rozporządzenia ministra zdrowia z 24 stycznia 2011 r. w sprawie wykazu leków, które mogą być traktowane jako surowce farmaceutyczne, wysokości opłaty ryczałtowej za leki podstawowe i recepturowe, ilości leku recepturowego, którego dotyczy opłata ryczałtowa, oraz sposobu obliczania kosztu sporządzania leku recepturowego (Dz. U. Nr 23, poz. 1440) opłata ryczałtowa za lek recepturowy dotyczy leków stosowanych jako surowce farmaceutyczne, w tym m.in. maści, kremów, mazideł, past do 100 g (§ 4 ust. 1 pkt. 6 rozporządzenia).

Z pytania wynika, że maść cholesterolowa (ewentualnie lanolina) została przepisana przez lekarza samodzielnie, a nie jako składnik niezbędny do sporządzenia leku recepturowego. W świetle powyższego należy zatem uznać, że taka recepta nie będzie podlegała opłacie ryczałtowej jak za lek recepturowy tylko ogólnym regułom w tym zakresie, czyli 100-procentowej odpłatności.

Zmiany przepisów
Dodatkowo należy zwrócić uwagę, że przedmiotowe rozporządzenie utraciło podstawę prawną w wyniku uchylenia całego art. 36 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (art. 63 pkt. 15 ustawy z 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych). Oznacza to, że art. 36 ust. 5 pkt. 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej dotyczącej wysokości opłaty ryczałtowej za leki podstawowe i recepturowe utracił moc 1 stycznia 2012 r. Natomiast art. 36 ust. 5 pkt. 4 i 5 (wykaz leków, które mogą być traktowane jako surowce farmaceutyczne przy sporządzaniu leków recepturowych, ilość leku recepturowego, którego dotyczy opłata ryczałtowa, oraz sposób obliczania kosztu sporządzania leku recepturowego) został utrzymany w mocy przez przepisy przejściowe (art. 85 ust. 1 ustawy refundacyjnej) na okres 24 miesiecy od dnia wejścia w życie przepisów ustawy refundacyjnej, tj. do 31 grudnia 2013 r.

4.6/5 - (11 votes)

Nikt nie pyta Cię o zdanie, weź udział w Teście Zaufania!

To 5 najczęściej kupowanych leków na grypę i przeziębienie. Pokazujemy je w kolejności alfabetycznej.

ASPIRIN C/BAYER | FERVEX | GRIPEX | IBUPROM | THERAFLU

Do którego z nich masz zaufanie? Prosimy, oceń wszystkie.
Dziękujemy za Twoją opinię.

Leave a Comment

POLECANE DLA CIEBIE

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH