Przekaż 1% dla Fundacji „Rodzice Szkole”


Szanowni Państwo, w pierwszych miesiącach 2013 roku można zdecydować o przeznaczeniu 1% swojego podatku dochodowego za rok 2012 na rzecz dowolnej organizacji pożytku publicznego. Zwracamy się do Państwa z prośbą o przekazanie tej kwoty na realizację celów statutowych Fundacji „Rodzice Szkole”, będącej organizacją pożytku publicznego zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem: 0000268115.

Powstała w roku 2006 – z inicjatywy środowisk obywatelskich, aktywnie działających od końca lat osiemdziesiątych ub. wieku na rzecz polskiej oświaty i zagwarantowania rodzicom wpływu na szkoły ich dzieci – Fundacja „Rodzice Szkole”:
1. dąży do uspołecznienia i demokratyzacji polskich szkół,
2. wspiera prowadzoną na rzecz szkół działalność rodziców, rad rodziców i organizacji rodzicielskich,
3. wspomaga budowanie partnerskich relacji wszystkich uczestników życia szkolnego,
4. promuje szkołę jako kuźnię cnót obywatelskich i wychowania patriotycznego dzieci
i młodzieży,
5. rozwija międzynarodową współpracę pomiędzy rodzicami, uczniami i nauczycielami, wnosząc do jednoczącej się Europy ważny dorobek tradycji i kultury krajów Europy Środkowo-Wschodniej,
6. diagnozuje oczekiwania rodziców i innych uczestników dialogu społecznego w stosunku do władz oświatowych oraz inicjuje zmiany w prawie oświatowym niezbędne do budowania społeczeństwa obywatelskiego.

Fundusze zgromadzone z tytułu 1% podatku dochodowego przeznaczymy na wspieranie środowisk, które aktywnie uczestniczą w działaniach na rzecz uspołecznienia i unowocześnienia oświaty, przede wszystkim na pomoc radom rodziców w środowiskach niezamożnych, na stypendia dla uczniów, na szkolne konkursy i zawody oraz na organizację konferencji i szkoleń poświęconych miejscu i roli rodziców i rad rodziców w narodowym systemie oświaty.

Będziemy zaszczyceni, jeśli wybiorą Państwo Fundację „Rodzice Szkole”, dając tym samym świadectwo akceptacji naszych celów i zaufania do naszej działalności.

Z góry dziękując za dar serca, łączymy wyrazy szacunku
Barbara Robakiewicz Wojciech Starzyński
Przewodnicząca Rady Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”

Fundacja „Rodzice Szkole”
ul. Marszałkowska 140/62c, 00-061 Warszawa tel.: (22) 826 05 58, 602 694 951, fax: (22) 398 48 04
www.rodziceszkole.edu.pl
[email protected]
Nr KRS: 0000268115, REGON: 140781919, NIP: 525-238-57-81
Nr konta: DnB NORD I/O Warszawa 43 1370 1109 0000 1701 4890 8900

Jak przekazać 1% podatku Fundacji „Rodzice Szkole”?
Należy wypełnić odpowiednie rubryki w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT-28 – poz. 125, 126, 127; PIT-36 – poz. 301, 302, 303; PIT-36L – poz. 104, 105, 106; PIT-37 – poz. 122, 123, 124; PIT-38 – poz. 57, 58, 59). Można również przekazać organizacji opp 1% podatku od dochodu pochodzącego ze sprzedaży nieruchomości. W tym przypadku, składając formularz PIT-39, należy wypełnić poz. 50, 51, 52.

Po obliczeniu, ile podatku będziemy mieli do zapłacenia za rok 2012, we wskazanych rubrykach zeznania podatkowego wpisujemy numer, pod jakim widnieje Fundacja „Rodzice Szkole” w Krajowym Rejestrze Sądowym – 0000268115 – oraz kwotę, którą chcemy przekazać dla Fundacji „Rodzice Szkole”. Prosimy pamiętać, że kwota nie może przekraczać 1% podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół (art. 45c ust.1 ustawy o pdof).
Dla ułatwienia kontaktu Fundacji „Rodzice Szkole” z darczyńcą prosimy w składanym zeznaniu podać informacje uzupełniające (np. e-mail); można też wskazać cel szczegółowy, na który chcą Państwo przeznaczyć 1% swego podatku (PIT-28 – poz. 127, 129; PIT-36 – poz. 303, 305; PIT-36L – poz. 106, 108; PIT-37 – poz. 124, 126; PIT-38 – poz. 59, 61; PIT-39 – poz. 52, 54). Aby Naczelnik urzędu skarbowego przekazał nam Państwa dane osobowe (imię, nazwisko, adres) oraz wysokość przekazanej kwoty, trzeba zaznaczyć w formularzu odpowiedni kwadrat (PIT-28 – poz. 128; PIT-36 – poz. 304; PIT-36L – poz. 107; PIT-37 – poz. 125; PIT-38 – poz. 60; PIT-39 – poz. 53).

Wskazaną przez Państwa kwotę (1% podatku należnego) właściwy urząd skarbowy przekaże na konto Fundacji „Rodzice Szkole” w okresie od maja do lipca tego roku podatkowego, w którym jest składane zeznanie podatkowe. 1% podatku można przekazać tylko w zeznaniach złożonych w terminie, tj. PIT-28 do 31 stycznia 2013 r., PIT-36, PIT-36L, PIT-37 i PIT-38 do 30 kwietnia 2013 r.


Fundacja „Rodzice Szkole” powstała w 2006 r. jako emanacja różnych środowisk obywatelskich (przede wszystkim rodzicielskich) działających aktywnie od końca lat osiemdziesiątych ub. wieku, na rzecz uspołecznienia polskiej oświaty i zagwarantowania
rodzicom wpływu na szkoły ich dzieci zgodnie ze standardami obowiązującymi w demokratycznym świecie.

Głównym celem Fundacji „Rodzice Szkole” jest budowa społeczeństwa obywatelskiego, uspołecznienie i demokratyzacja polskich szkół oraz wspieranie prowadzonej na rzecz szkół działalności rodziców, rad rodziców i organizacji rodzicielskich, a w szczególności:
1. wzmacnianie roli rodziców w kształtowaniu i doskonaleniu kultury przyjaznego dialogu;
2. budowanie partnerskich relacji z uczniami oraz wzmacnianie pozycji i roli samorządu uczniowskiego;
3. kształtowanie i promowanie szkoły jako kuźni cnót obywatelskich i wychowania patriotycznego dzieci i młodzieży;
4. promowanie w środowisku lokalnym idei szkoły jako centrum kulturalnego;
5. rozwijanie międzynarodowej współpracy pomiędzy rodzicami, uczniami i nauczycielami oraz ich reprezentacjami i wnoszenie do jednoczącej się Europy ważnego dorobku tradycji i kultury krajów Europy Środkowo-Wschodniej;
6. opracowanie metod i narzędzi do kształcenia ustawicznego rodziców i nauczycieli w zakresie prowadzenia dialogu społecznego i tworzenia własnych projektów edukacyjno – wychowawczych;
7. diagnozowanie oczekiwań rodziców i innych uczestników dialogu społecznego w stosunku do władz oświatowych różnych szczebli.

Do najbardziej znaczących osiągnięć Fundacji należą:
– doprowadzenie do przyjęcia przez Sejm RP rozwiązań gwarantujących rodzicom i radom rodziców możliwość realnego wpływania na działalność szkół i systemu oświaty (art. 36a, 39, 51, 53, 54, 56, 64a ustawy o systemie oświaty oraz art. 6a i 9c ustawy Karta
Nauczyciela);
– przeprowadzenie w latach 2007-2011, dla przedstawicieli rad rodziców, rad pedagogicznych, dyrektorów szkół, samorządów uczniowskich i pracowników administracji oświatowej cyklu szkoleń na temat „szkoły partnerskiej i obywatelskiej”, w których udział wzięło ponad 3000 uczestników;
– udzielenie, w latach 2007-2011, rodzicom, radom rodziców i rodzicielskim organizacjom pozarządowym około dwustu porad i konsultacji w sprawach dotyczących praw i obowiązków rodziców, rad rodziców i innych organów szkoły;
– przygotowanie i wydanie poradnika dla rad rodziców „Rodzice – Partnerzy i Sprzymierzeńcy”

W skład Rady Fundacji wchodzą:
· Barbara Robakiewicz – polonistka i pedagog, były dyrektor szkoły, urzędnik samorządowy, Przewodnicząca Rady Fundacji
· prof. dr hab. nauk pedagogicznych Elżbieta Putkiewicz – profesor Uniwersytetu Warszawskiego, ekspert Instytutu Spraw Publicznych
· prof. dr hab. nauk pedagogicznych Maria Mendel – profesor Uniwersytetu Gdańskiego, autorka wielu publikacji poświęconych
współpracy rodziców ze szkołą
· dr Michał Kawecki – psycholog, wieloletni przedstawiciel STO w Europejskim Stowarzyszeniu Rodziców (EPA)
· Michał Wieczorek – autor i inicjator Programu „Solidny Partner” Centrum Edukacji i Doradztwa Europejskiego w Poznaniu
· prof. dr hab. nauk prawnych Andrzej Zoll – profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prezes Trybunału Konstytucyjnego w latach 1993-1997, Rzecznik Praw Obywatelskich w latach 2000-2005

4.5/5 - (276 votes)

Nikt nie pyta Cię o zdanie, weź udział w Teście Zaufania!

To 5 najczęściej kupowanych leków na grypę i przeziębienie. Pokazujemy je w kolejności alfabetycznej.

ASPIRIN C/BAYER | FERVEX | GRIPEX | IBUPROM | THERAFLU

Do którego z nich masz zaufanie? Prosimy, oceń wszystkie.
Dziękujemy za Twoją opinię.

Leave a Comment

POLECANE DLA CIEBIE

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH