Gastric ulcers / Wrzody żołądka

Gastric ulcers / Wrzody żołądka

Patient: I’ve had a strong gastric pain for five days. I used to have stomach ulcers in the past, but I thought I had already gotten rid of them. Is it possible they came back in such a short time? / Pacjent: Od pięciu dni mam silne bóle brzucha. W przeszłości miałem wrzody żołądka, ale sądziłem, że już się ich pozbyłem. Czy możliwe, że wróciły w tak krótkim czasie?

Patient: Good morning, doctor.

Doctor: Good morning, sir. How can I help you?

Patient: I’ve had a strong gastric pain for five days. I used to have stomach ulcers in the past, but I thought I had already gotten rid of them. Is it possible they came back in such a short time?

Doctor: When did you have the ulcers and for how long?

Patient: I had them diagnosed in January. I had a burning feeling in the stomach area. It used to get worse when the stomach was empty and last for even several hours. I tried to relieve with antacids, but the effect was unsatisfactory. My doctor gave me a referral to gastroscopy which confirmed his supposition that I had gastric ulcers. I was also diagnosed for Helicobacter pylori infection with the rapid urease test and the result was positive. As far as I’m concerned, there were two middle-size ulcers found in my stomach. I was ordered to take two antibiotics: metronidazole and amoxicillin for seven days as well as one proton pump inhibitor for six weeks. I finished the therapy a month ago, but now I’m feeling worse again. Is it possible the ulcers are back?

Doctor: Unfortunately, yes, it is possible. What can you tell me about your diet? Do you smoke?

Patient: I used to smoke occasionally, but I quit it about two months ago. I try to keep the diet my doctor recommended. I do not eat curried food nor drink coffee. I avoid alcohol, fried food, and high-fat meat.

Doctor: Do you lead a stressful life?

Patient: Actually, yes, I do. I study medicine and I’ve had a very tough exam recently.

Doctor: We should do the urea breath test in order to check if the eradication of Helicobacter pylori was successful. If yes, we’re going to come back to the therapy with a proton pomp inhibitor. If no, we should implement antibiotic therapy again.


Pacjent: Dzień dobry, doktorze.

Lekarz: Dzień dobry panu. W czym mogę
panu pomóc?

Pacjent: Od pięciu dni mam silne bóle brzucha. W przeszłości miałem wrzody żołądka, ale sądziłem, że już się ich pozbyłem. Czy możliwe, że wróciły w tak krótkim czasie?

Lekarz: Kiedy miał pan wrzody i jak długo?

Pacjent: Zdiagnozowano je w styczniu. Odczuwałem palenie w okolicy żołądka. Pogarszało się, kiedy żołądek był pusty i trwało nawet przez kilka godzin. Próbowałem sobie ulżyć lekami zobojętniającymi, ale efekt nie był satysfakcjonujący. Mój lekarz dał mi skierowanie na gastroskopię, która potwierdziła jego przypuszczenie, że mam wrzody żołądka. Byłem również diagnozowany pod kątem zakażenia Helicobacter pylori za pomocą szybkiego testu ureazowego, którego wynik był pozytywny. O ile mi wiadomo, w moim żołądku znaleziono dwa średniej wielkości wrzody. Zlecono mi dwa antybiotyki: metronidazol i amoksycylinę przez siedem dni oraz inhibitor pompy protonowej przez sześć tygodni. Zakończyłem terapię miesiąc temu, ale teraz znowu czuję się gorzej. Czy to możliwe, że wrzody wróciły?

Lekarz: Niestety, tak, to możliwe. Co mi pan może powiedzieć o swojej diecie? Czy pan pali?

Pacjent: Paliłem okazjonalnie, ale rzuciłem około dwa miesiące temu. Staram się trzymać diety, którą zalecił mi lekarz. Nie jem pikantnych potraw ani nie piję kawy. Unikam alkoholu, smażonego jedzenia oraz tłustego mięsa.

Lekarz: Czy prowadzi pan stresujące życie?

Pacjent: Właściwie tak. Studiuję medycynę i miałem ostatnio bardzo ciężki egzamin.

Lekarz: Powinniśmy przeprowadzić ureazowy test oddechowy w celu sprawdzenia, czy eradykacja Helicobacter pylori była skuteczna. Jeśli tak, wrócimy do terapii inhibitorem pompy protonowej. Jeśli nie, powinniśmy znowu wdrożyć antybiotykoterapię.


Glossary

  • gastric ulcer [ˈgæstrɪk ˈʌlsər] – wrzód żołądka
  • to relieve with [tə rɪˈliv wɪθ] – ulżyć za pomocą
  • antacid [æntˈæsɪd] – środek zobojętniający
  • referral [rɪˈfɜrəl] – skierowanie
  • rapid urease test [ˈræpɪd ˈyʊərieɪs tɛst] – szybki test ureazowy
  • proton pump inhibitor [ˈproʊtɒn pʌmp ɪnˈhɪbɪtər] – inhibitor pompy protonowej
  • curried food [ˈkʌrɪd fud] – pikantne jedzenie
  • tough [tʌf] – trudny, ciężki
  • urea breath test [yʊˈriə brɛθ tɛst] – ureazowy test oddechowy
  • to implement [tə ˈɪmpləmɛnt] – wdrażać
5/5 - (125 votes)

Nikt nie pyta Cię o zdanie, weź udział w Teście Zaufania!

To 5 najczęściej kupowanych leków na grypę i przeziębienie. Pokazujemy je w kolejności alfabetycznej.

ASPIRIN C/BAYER | FERVEX | GRIPEX | IBUPROM | THERAFLU

Do którego z nich masz zaufanie? Prosimy, oceń wszystkie.
Dziękujemy za Twoją opinię.

Leave a Comment

POLECANE DLA CIEBIE

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH