Fractured neck of femur – Złamanie szyjki kości udowej

Patient: I feel a strong pain in my left groin and knee. About 5 p.m. I had an accident at home. I was hanging curtains and suddenly I fell down from the table. I couldn’t get up. My son called for an ambulance and here I am.
Doctor: Can you bear weight on your left leg?
Patient: No, it is very painful.
Doctor: Is everything all right with your right leg? Have you noticed any other abnormalities?
Patient: No.
Doctor: Have you had this kind of accidents ever before?
Patient: No, I haven’t.
Doctor: Do you suffer from osteoporosis?
Patient: Yes, I was diagnosed with osteoporosis two years ago.
Doctor: All right, let me measure your pulse and blood pressure.
Doctor: Pulse 75 per minute, regular. Blood pressure 145 over 80 mmHg. We need to do X-ray of your pelvis and left hip. Let me get you some help.
Doctor: I’m afraid you have a fractured neck of the left femur. You will need a surgery, but don’t be afraid. Good news is that the fracture is undis­placed. First of all you need to be consulted by cardiologist, endocrinologist and internist. If there are no contraindications, the surgery may be conducted at the end of this week.


Pacjentka: Odczuwam silny ból w lewej pachwinie i kolanie. Około piątej po południu miałam wypadek w domu. Wieszałam firanki i nagle spadłam ze stolika. Nie mogłam się podnieść. Mój syn zadzwonił po karetkę i oto jestem.
Lekarz: Czy może pani stanąć na lewej nodze?
Pacjentka: Nie, bardzo mnie boli.
Lekarz: Czy wszystko jest w porządku z pani prawą nogą? Czy zauważyła pani jeszcze jakieś nieprawidłowości?
Pacjentka: Nie.
Lekarz: Czy miała pani kiedykolwiek wcześniej takie wypadki?
Pacjentka: Nie, nie miałam.
Lekarz: Czy choruje pani na osteoporozę?
Pacjentka: Tak, wykryto mi ją dwa lata temu.
Lekarz: W porządku, zmierzę pani teraz puls i ciśnienie krwi.
Lekarz: Puls 75 na minutę, miarowy. Ciśnienie 145 na 80 mmHg. Musimy zrobić RTG miednicy i lewego biodra. Sprowadzę dla pani pomoc.
Lekarz: Obawiam się, że ma pani złamaną szyjkę lewej kości udowej. Będzie pani potrzebowała operacji, ale proszę się nie obawiać. Dobra wiadomość jest taka, że złamanie nie jest przemieszczone. Przede wszystkim musi pani być skonsultowana przez kardiologa, endokrynologa oraz internistę. Jeśli nie będzie żadnych przeciwwskazań, operacja będzie mogła być przeprowadzona pod koniec tego tygodnia.


Glossary

• to fracture [tə ˈfræktʃər] – złamać (kość)
• neck [nɛk] – szyja, szyjka
• femur [ˈfimər] – kość udowa
• groin [grɔɪn] – pachwina
• curtain [ˈkɜrtn] – firanka, zasłonka
• ambulance [ˈæmbyələns] – karetka pogotowia, ambulans
• to bear weight [tə bɛər weɪt] – stawać, opierać się, utrzymywać ciężar ciała
• abnormality [æbnɔrˈmælɪti] – nieprawidłowość
• osteoporosis [ɒstioʊpəˈroʊsɪs] – osteoporoza
• to be diagnosed with [tə bi ˈdaɪəgnoʊzd wɪθ] – mieć zdiagnozowaną (chorobę)
• pelvis [ˈpɛlvɪs] – miednica
• hip [hɪp] – biodro
• undisplaced [əndɪsˈpleɪst] – nieprzemieszczony
• to be consulted by [tə bi kənˈsʌltɪd baɪ] – być konsultowanym przez
• contraindication [kɒntrəˈɪndɪkeɪʃən] – przeciwwskazanie
• to conduct [tə kənˈdʌkt] – przeprowadzać

4.8/5 - (231 votes)

Nikt nie pyta Cię o zdanie, weź udział w Teście Zaufania!

To 5 najczęściej kupowanych leków na grypę i przeziębienie. Pokazujemy je w kolejności alfabetycznej.

ASPIRIN C/BAYER | FERVEX | GRIPEX | IBUPROM | THERAFLU

Do którego z nich masz zaufanie? Prosimy, oceń wszystkie.
Dziękujemy za Twoją opinię.

POLECANE DLA CIEBIE

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH