Apteka w kolejce do kasy unijnej (część 4)


Mikro-, małym i średnim podmiotom gospodarczym (MMŚP) najłatwiej będzie ubiegać się o fundusze strukturalne w ramach regionalnych programów operacyjnych oraz regionalnych komponentów programu Kapitał Ludzki.

Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą skorzystać z krajowego Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG). W przypadku aptek należałoby rozważyć podjęcie kooperacji, by móc ubiegać się o środki dostępne w programie.
Programy inwestycyjne
Apteki mogą uczestniczyć we wspólnych przedsięwzięciach grup przedsiębiorców projektów doradczych, szkoleniowych i inwestycyjnych w zakresie: tworzenia oraz zarządzania strukturą organizacyjną powiązania kooperacyjnego, przygotowania wspólnych planów rozwoju powiązań kooperacyjnych, wspólnych inwestycji grup przedsiębiorców oraz inwestycji realizowanych przez kooperujących przedsiębiorców niezbędnych do funkcjonowania i rozwoju powiązania, działań marketingowych powiązań kooperacyjnych.

Mogą brać udział w projektach mających na celu wejście na nowe rynki i wzmocnienie pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa na rynkach zagranicznych, w projektach przyczyniających się do zwiększenia udziału sprzedaży na rynki zagraniczne w ogólnej sprzedaży przedsiębiorstwa oraz projektach promujących polską markę za granicą.
Dla aptek interesujące mogą być również projekty dotyczące świadczenia usług drogą elektroniczną (usług cyfrowych).

We wszystkich szesnastu województwach programy inwestycyjne zawierają działania mające na celu podnoszenie konkurencyjności oraz innowacyjności przedsiębiorstw. Każde województwo określiło też własne kryteria punktowe przyznawania dotacji. Zatem w zależności od województwa, na terenie którego działa firma, należy zapoznać się z warunkami i kryteriami zaproponowanymi przez urzędy marszałkowskie. Warto również zwrócić uwagę, że niektóre województwa postawiły na rozwój innowacyjności, podczas gdy inne postulują podnoszenie konkurencyjności sektora MMŚP. Należy ponadto podkreślić wartość pomocy publicznej, zgodnej z mapą pomocy regionalnej omawianej w poprzednich artykułach.
Projekty szkoleniowe
O pieniądze na szkolenia, bez względu na wielkość przedsiębiorstwa, można ubiegać się w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL). Sami pracownicy przedsiębiorstw, nawet bez przygotowania przez daną firmę projektu szkoleniowego, mają prawo zgłosić się indywidualnie na przykład na studia podyplomowe czy szkolenia przygotowane przez instytucję szkoleniową bądź uczelnię.

Aby dowiedzieć się, które podmioty prowadzą szkolenia czy studia z interesujących pracownika zagadnień, należy przejrzeć stronę Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości: www.parp.gov.pl (dotyczy to w szczególności działania 2.1. PO KL, w tym poddziałania 2.1.1., czy udziału w projekcie realizowanym na zlecenie PARP dotyczącym firm rodzinnych – poddziałania 2.1.3.) lub innych instytucji w regionie, w którym działa apteka (dotyczy to działania 8.1.1. PO KL) bądź śledzić w mediach ogłoszenia o naborze na szkolenie.

Poddziałanie 8.1.1. wydaje się szczególnie interesujące dla osób pracujących w MMŚP, ze względu na proponowany zakres szkoleń.Dostępne są ogólne i specjalistyczne szkolenia oraz doradztwo związane ze szkoleniami dla kadr zarządzających i pracowników przedsiębiorstw, m.in. w zakresie: zarządzania, identyfikacji potrzeb dotyczących kwalifikacji pracowników, organizacji pracy, zarządzania BHP, elastycznych form pracy, wdrażania technologii produkcyjnych przyjaznych środowisku, wykorzystania w prowadzonej działalności technologii informacyjnych i komunikacyjnych.

Zakres szkoleń obejmuje ponadto doradztwo dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, w tym dla osób samozatrudnionych, w szczególności w zakresie ekonomii, finansów, zarządzania zasobami ludzkimi lub rachunkowości (z wyłączeniem doradztwa związanego z procesami inwestycyjnymi).

Ciekawą propozycją są także szkolenia skierowane do osób o niskich kwalifikacjach lub innych dorosłych osób pracujących, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem nowych kwalifikacji i umiejętności bądź ich uzupełnianiem lub podwyższaniem. Nie dotyczy to jednak kształcenia formalnego oraz osób zarejestrowanych jako poszukujące pracy.

Pracownik małego i mikroprzedsiębiorstwa (a zatem najczęściej apteki), zgłaszając się na tzw. szkolenie ogólne (mające na celu wyposażenie w wiedzę i umiejętności przydatne bez względu na miejsce pracy), jest uprawniony do otrzymania dofinansowania w wysokości do 80 proc. skalkulowanej ceny. W przypadku szkolenia specjalistycznego (mającego na celu dostarczenie wiedzy i umiejętności przydatnych w konkretnym miejscu pracy) ten poziom wynosi do 45 proc.

Natomiast każdy pracownik przedsiębiorstwa samodzielnie zgłaszający się na studia podyplomowe związane z wykonywaną przez niego pracą uprawniony jest do uzyskania 80 proc. dofinansowania bez względu na wielkość firmy, w której jest zatrudniony. W ogłoszeniu zawsze podane jest, czy szkolenie skierowane jest do MMŚP i jaki poziom dofinansowania przysługuje jego uczestnikom. Ponadto firma lub zrzeszenie firm może ubiegać się samodzielnie o dofinansowanie szkoleń, zgodnie z wcześniej zdiagnozowanymi potrzebami np. w branży farmaceutycznej.
Otwieranie działalności gospodarczej
Istnieje także możliwość uzyskania dotacji na otwarcie działalności gospodarczej przez osoby fizyczne, które do 12 miesięcy wstecz od daty zgłoszenia do instytucji dysponującej środkami takiej działalności nie prowadziły. W ramach działania 6.2. PO KL takie instytucje, jak: szkoły wyższe, izby handlowe, izby przemysłowo-handlowe, parki technologiczne, agencje rozwoju regionalnego czy lokalnego, mogą przeprowadzić program szkolenia potencjalnego przedsiębiorcy przygotowujący go do otwarcia własnej działalności, a następnie udzielić mu dotacji do wysokości 40 tys. złotych. Wówczas osoby planujące założenie apteki mogą zwrócić się do podmiotów, które są beneficjentem takiego działania.


Tekst: dr Ida Musiałkowska
Katedra Europeistyki, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu

4.3/5 - (64 votes)

Nikt nie pyta Cię o zdanie, weź udział w Teście Zaufania!

To 5 najczęściej kupowanych leków na grypę i przeziębienie. Pokazujemy je w kolejności alfabetycznej.

ASPIRIN C/BAYER | FERVEX | GRIPEX | IBUPROM | THERAFLU

Do którego z nich masz zaufanie? Prosimy, oceń wszystkie.
Dziękujemy za Twoją opinię.

Leave a Comment

POLECANE DLA CIEBIE

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH