Ankle injury - Uraz kostki

Ankle injury – Uraz kostki

Patient: I was playing volleyball. I jumped up to hit the ball and I lost my balance. I landed on a twisted ankle. — Pacjentka: Grałam w siatkówkę. Podskoczyłam, aby uderzyć piłkę i straciłam równowagę. Wylądowałam na przekręconej kostce.

Patient: I have hurt my left ankle this morning.
Doctor: Let me see it. What exactly happened?
Patient: I was playing volleyball. I jumped up to hit the ball and I lost my balance. I landed on a twisted ankle. At first I didn’t feel any pain, only a tingling sensation. Five minutes later my ankle became swollen, much warmer and started to hurt really badly. I put some ice on it and wrapped it with a pressure bandage.

Doctor: Have you experienced any injury of this ankle before?
Patient: No, this is the first time.
Doctor: Ok, we need to do X-rays of your left ankle. Here you have a referral to the X-ray room. Come back when you have the X-ray picture.

Doctor: Let’s take a look at the picture. Well, it seems to me that you sprained your ankle. All the bones are all right. Unfortunately, you overstretched the ligaments supporting the ankle joint, which could cause ligament tears and bleeding around the joint.

Patient: Is it something serious?
Doctor: The injury requires immobilization, but you’re going to be fine in two or three weeks. We’re going to put your leg – foot and calf – in braces to immobilize the joint. After two weeks we are going to check how the joint is. If everything is ok, you will only need a short rehabilitation. It is very important for you to be careful with the ankle in the future, because such injuries tend to recur. Oh, you will also need crutches. Try not to bear any weight on your left leg. Let’s get some help to get you to the treatment room where your ankle will be put in braces.


Pacjentka: Uszkodziłam sobie lewą kostkę dziś rano.
Lekarz: Proszę ją pokazać. Co się właściwie wydarzyło?
Pacjentka: Grałam w siatkówkę. Podskoczyłam, aby uderzyć piłkę i straciłam równowagę. Wylądowałam na przekręconej kostce. Na początku nie czułam żadnego bólu, tylko mrowienie. Po pięciu minutach kostka mi spuchła, stała się cieplejsza i zaczęła naprawdę bardzo boleć. Położyłam na nią trochę lodu i zawinęłam w bandaż uciskowy.
Lekarz: Czy miała pani wcześniej jakiś uraz tej kostki?
Pacjentka: Nie, to jest pierwszy raz.
Lekarz: Dobrze, potrzebujemy wykonać RTG pani lewej kostki. Tu ma pani skierowanie do pracowni rentgenowskiej. Proszę wrócić, kiedy będzie pani miała zdjęcie.
Lekarz: Spójrzmy na zdjęcie. Cóż, wygląda na to, że skręciła pani kostkę. Wszystkie kości są w najlepszym porządku. Niestety, naciągnęła pani więzadła podtrzymujące staw skokowy, co mogło spowodować ich naderwanie oraz krwawienie wokół stawu.
Pacjentka: Czy to coś poważnego?
Lekarz: Uraz wymaga unieruchomienia, ale wydobrzeje pani w dwa lub trzy tygodnie. Włożymy pani nogę – stopę oraz łydkę – w szyny, żeby unieruchomić staw. Po dwóch tygodniach sprawdzimy, jak się ma staw. Jeśli wszystko będzie w porządku, będzie pani jedynie potrzebować krótkiej rehabilitacji. Bardzo ważne, by uważać na kostkę w przyszłości, bo tego rodzaju urazy mają tendencję do nawracania. Aha, będzie pani potrzebowała też kul. Proszę się starać nie utrzymywać ciężaru ciała na lewej nodze. Zawołam po jakąś pomoc, by mogła pani dostać się do pokoju zabiegowego, gdzie włożą pani kostkę w szyny.

Glossary
• to twist [tə twɪst] – obracać, przekręcać, skręcać
• tingling sensation [ˈtɪŋklɪŋ sɛnˈseɪʃən] – mrowienie
• to swell (swelled, swollen) [tə swɛl (swɛld, ˈswoʊlən)] – puchnąć
• to wrap [tə ræp] – zawijać
• pressure bandage [ˈprɛʃər ˈbændɪdʒ] – bandaż uciskowy
• X-ray [ˈɛks reɪ] – zdjęcie RTG
• to sprain [tə spreɪn] – skręcać
• to overstretch [tə oʊvərˈstrɛtʃ] – naciągnąć (rozciągnąć nadmiernie)
• ligament [ˈlɪgəmənt] – więzadło
• ankle joint [ˈæŋkəl dʒɔɪnt] – staw skokowy
• tear [tɪər] – naderwanie
• to require [tə rɪ’kwɑɪər] – wymagać
• to immobilize [tə ɪˈmoʊbəlaɪz] – unieruchamiać
• calf [kɑf] – łydka
• brace [breɪs] – szyna
• to recur [tə rɪˈkɜr] – nawracać
• crutch [krʌtʃ] – kula
• to bear weight on [tə bɛər weɪt ɒn] – utrzymywać ciężar ciała na
• treatment room [ˈtritmənt rum] – pokój zabiegowy

4.3/5 - (56 votes)

Nikt nie pyta Cię o zdanie, weź udział w Teście Zaufania!

To 5 najczęściej kupowanych leków na grypę i przeziębienie. Pokazujemy je w kolejności alfabetycznej.

ASPIRIN C/BAYER | FERVEX | GRIPEX | IBUPROM | THERAFLU

Do którego z nich masz zaufanie? Prosimy, oceń wszystkie.
Dziękujemy za Twoją opinię.

Leave a Comment

POLECANE DLA CIEBIE

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH