Kasa dla liderów farmacji


Oferowany przez Bank Pekao S.A. pakiet Lider Farmacji to m.in. niskie koszty usług bankowych, efektywne zarządzanie posiadanymi środkami, wygodna karta płatnicza, przyjazne warunki kredytów i korzystne lokaty.

Pakiet Lider Farmacji przeznaczony jest dla przedsiębiorców prowadzących apteki lub rozpoczynających działalność gospodarczą zakwalifikowanych do sektora małych przedsiębiorstw, którzy współpracują tylko z Bankiem Pekao S.A.

Po złożeniu stosownej dyspozycji w oddziale firmy zaliczane do segmentu małych i mikro, osiągające obroty do 10 mln zł., mogą korzystać z usługi Pekao24 umożliwiającej dostęp do rachunku oraz wykonywanie operacji bankowych przez telefon stacjonarny, komórkowy oraz Internet.

Korzyści wynikające z korzystania z Pakietu Lider Farmacji:

 • niskie, preferencyjne opłaty i prowizje pobierane za świadczone usługi bankowe,
 • szybkie przeprowadzanie operacji finansowych,
 • efektywne zarządzanie środkami finansowymi,
 • łatwy dostęp do dodatkowych środków pieniężnych przy pomocy kredytu w rachunku bieżącym,
 • wygodna i bezpieczna w użyciu karta płatnicza,
 • korzystne gospodarowanie nadwyżkami finansowymi dzięki lokatom terminowym i overnight,
 • minimalna zabezpieczenie kredytu – weksel in blanco i/lub pełnomocnictwo do rachunku.

Rachunek bieżący

Rachunek bieżący jest przeznaczony dla przedsiębiorców prowadzących apteki i służy do gromadzenia środków pieniężnych w złotych i przeprowadzania rozliczeń pieniężnych. Jest on obligatoryjną częścią pakietu Lider Farmacji. Dysponowanie środkami na rachunku przez posiadacza lub pełnomocnika do wysokości salda – z uwzględnieniem zakresu pełnomocnictwa i kwoty limitu kredytu w rachunku – może odbywać się w formie dyspozycji płatniczych, m.in. w postaci czeków gotówkowych lub rozrachunkowych. Bank wysyła wyciągi bankowe po każdej zmianie stanu rachunku lub w innych terminach uzgodnionych z posiadaczem rachunku.

W skład pakietu Lider Farmacji wchodzą:

 • rachunek bieżący w PLN,
 • karta płatnicza Visa Business Lider,
 • rachunki lokat terminowych: w złotych
 • prowadzone na indywidualnych zasadach, w walutach wymienialnych prowadzone
 • na indywidualnych zasadach, overnight,
 • overdraft,
 • kredyty: w rachunku bieżącym, obrotowy – odnawialny i nieodnawialny, kasowy, inwestycyjny.

Zalety:

 • umożliwia korzystanie z innych usług oferowanych zarówno w ramach pakietu, jak i poza nim,
 • jest korzystnie oprocentowany (wyżej niż rachunek bieżący bez pakietu),
 • niższe opłaty i prowizje związane z obsługą rachunku.

Depozyty imienne (zarówno złotowe, jak i walutowe) są objęte gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Rachunki lokat terminowych

Rachunki lokat terminowych prowadzonych na indywidualnych zasadach mogą być prowadzone w złotych i walutach wymienialnych. Bank oferuje Klientom otwieranie rachunków lokat w złotych na warunkach ustalanych indywidualnie. Lokaty tego typu mogą wnosić podmioty krajowe i zagraniczne. Mogą one być otwarte na ustalony indywidualnie z Klientem okres w przedziale od 2 dni do 365 dni włącznie.Wysokość oprocentowania lokat może być ustalona według stałej lub zmiennej stopy procentowej, stosownie do życzenia Klienta i jest ustalana indywidualnie dla każdej umowy o lokatę. Stawka oprocentowania lokat jednodniowych jest stawką stałą.
Minimalna kwota lokaty prowadzonej na indywidualnych zasadach w złotych wynosi 50 000 zł, a w walutach wymienialnych 20 000 USD, 35 000 CHF, 15 000 GBP oraz 25 000 EUR. Rachunek lokaty tego typu nie jest automatycznie odnawiany. Minimalna kwota lokaty overnight wynosi 50 000 zł.

Korzyści:

 • możliwość uzyskania dodatkowych dochodów z zagospodarowanych wolnych środków,
 • lokowanie środków bez dodatkowych kosztów i prowizji,
 • zróżnicowanie terminów przyjmowania lokat, co pozwala Klientowi na wybór najkorzystniejszego okresu oprocentowania lokaty.

Karta płatnicza Visa Business Lider

Karta ta jest kartą debetową, co oznacza konieczność utrzymania na rachunku środków na pokrycie transakcji dokonanych kartą, które rozliczane są na bieżąco. Jest ona obligatoryjnym składnikiem pakietu.
Karta może być wykorzystywana do regulowania płatności i zobowiązań w kraju i za granicą (transakcje są dokonywane w walucie kraju, w którym są realizowane).
W razie utraty karty Bank przejmuje odpowiedzialność finansową za operacje dokonane utraconą kartą powyżej równowartości w złotych 150 euro z wyjątkiem operacji, do których doszło z winy posiadacza lub użytkownika karty.

Overdraft

Overdraft to możliwość dokonywania w ciężar rachunku operacji nieznajdujących pokrycia w środkach na rachunku, do wysokości limitu ustalonego w umowie. W okresie obowiązywania umowy overdraftu, która zawierana jest na okres 12 miesięcy, Klient może wielokrotnie spowodować ujemne saldo, jednak za każdym razem musi ono zostać spłacone w pełnej wysokości najpóźniej w ciągu 40 dni kalendarzowych, licząc od pierwszego dnia powstania ujemnego salda.

Warunkiem przyznania overdraftu jest: posiadanie rachunku przez okres co najmniej 3 miesięcy, występowanie na rachunku systematycznych wpływów, niewystępowanie na rachunku nieuzgodnionego zadłużenia w okresie ostatnich 3 miesięcy, terminowe wywiązywanie się podmiotu z zobowiązań wobec Banku, brak tytułów egzekucyjnych.
Wysokość limitu overdraftu uzależniona jest od średnich dziennych wpływów na rachunek i może wynosić maksymalnie 100 000 zł.

Spłata overdraftu następuje automatycznie z bieżących wpływów na rachunek. Od kwoty wykorzystanego overdraftu, jednostka Banku pobiera odsetki w wysokości ustalonej na bazie stopy podstawowej Banku lub na bazie średniej stawki WIBOR dla depozytów 1 miesięcznych oraz marży Banku.

Korzyści:

 • możliwość dokonywania płatności przekraczających saldo rachunku bez konieczności zaciągania kredytu,
 • odsetki naliczane są tylko od wykorzystanej kwoty overdraftu,
 • brak konieczności przedstawiania dodatkowych dokumentów finansowych świadczących o sytuacji klienta.

Kredyty

Kredyty w ramach Pakietu Lider Farmacji mogą być udzielone na cele związane z prowadzeniem bieżącej działalności gospodarczej kredytobiorcy. Udzielane jest na okres do 1 roku z możliwością przedłużania na kolejne okresy. Oferowane są dwa rodzaje kredytu: kredyt w rachunku kredytowym w PLN, USD lub EUR udzielany jako kredyt na finansowanie jednej określonej transakcji, którego spłata nie powoduje odnowienia limitu lub jako linia kredytowa w formie odnawialnej lub nieodnawialnej, kredyt podstawowy w rachunku bieżącym w PLN udzielany jako kredyt odnawialny. Nie można korzystać jednocześnie z overdraftu i kredytu w rachunku bieżącym. Maksymalna kwota kredytu uzależniona jest od przychodów rocznych kredytobiorcy i może wynosić 1 200 000 zł. Zabezpieczeniami spłaty kredytu są weksel in blanco lub pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bankowym.
Od kwoty wykorzystanego kredytu odsetki naliczane są w walucie kredytu i pobierane są w okresach miesięcznych, według zmiennej stopy procentowej.


Na podstawie materiałów Banku Pekao S.A.
opracował Wojciech Koczanowicz

4.8/5 - (280 votes)

Nikt nie pyta Cię o zdanie, weź udział w Teście Zaufania!

To 5 najczęściej kupowanych leków na grypę i przeziębienie. Pokazujemy je w kolejności alfabetycznej.

ASPIRIN C/BAYER | FERVEX | GRIPEX | IBUPROM | THERAFLU

Do którego z nich masz zaufanie? Prosimy, oceń wszystkie.
Dziękujemy za Twoją opinię.

Leave a Comment

POLECANE DLA CIEBIE

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH