Gestational diabetes - Cukrzyca ciężarnych

Gestational diabetes – Cukrzyca ciężarnych


Patient: Good afternoon, doctor.

Doctor: Good afternoon, madam. How are you feeling?

Patient: Quite well, although my midwife has told me something is wrong with my sugar test results.

Doctor: Have you had diabetes diagnosed?

Patient: No, I haven’t.

Doctor: Did you bring the results today?

Patient: Yes, I did. Here they are.

Doctor: Your midwife was right. Your plasma glucose concentration after fasting is 137 mg/dl. We are going to repeat this test, because there is a chance the result is false positive.

Next day
Doctor: Unfortunately, the diagnosis has been confirmed. You have gestational diabetes, but do not worry. We will try to cope with this.

Patient: Is it dangerous for the baby or for me?

Doctor: Theoretically, it may result in some complications, but the risk is largely related to blood glucose levels. I have to stress that good glucose control during pregnancy decreases the risk of many complications.

Patient: All right, but what are they?

Doctor: Babies born to mothers with gestational diabetes are at risk of macrosomia. It is also called “big baby syndrome” and increases the risk of caesarean section. The babies may also be hypoglycemic after delivery and are at higher risk of jaundice. Later in life they usually become obese more easily and develop type 2 diabetes. Gestational diabetes may cause some birth defects as well, but a large case-control study showed the association only in very obese women. Some studies have also showed the higher risk of preeclampsia in pregnant women with gestational diabetes. There has been also found an association between gestational diabetes and increased risk of developing type 2 diabetes in the future. But you shouldn’t think about the possible complications – let’s focus on diabetic diet and moderate exercise. There is a chance it occurs to be sufficient. Otherwise additional therapy with insulin may be required. You need to buy a glucometer and measure your sugar after fasting as well as 1 hour and 2 hours after every meal.


Pacjentka: Dzień dobry, doktorze.

Lekarz: Dzień dobry pani. Jak się pani czuje?

Pacjentka: Całkiem dobrze, aczkolwiek moja położna powiedziała, że coś jest nie tak z moimi wynikami badania cukru.

Lekarz: Czy ma pani zdiagnozowaną cukrzycę?

Pacjentka: Nie.

Lekarz: Czy przyniosła pani dzisiaj te wyniki?

Pacjentka: Tak. Proszę bardzo.

Lekarz: Pani położna miała rację. Pani osoczowe stężenie glukozy na czczo wynosi 137 mg/dl. Powtórzymy ten test, ponieważ
jest szansa, że wynik jest fałszywie dodatni.

Następnego dnia
Lekarz: Niestety, diagnoza się potwierdziła. Ma pani cukrzycę ciężarnych, ale proszę się nie martwić. Spróbujemy sobie z tym poradzić.

Pacjentka: Czy to jest groźne dla dziecka lub dla mnie?

Lekarz: Teoretycznie może to skutkować pewnymi komplikacjami, jednak ryzyko jest w dużej mierze zależne od poziomu glukozy we krwi. Muszę podkreślić, że dobra kontrola glukozy w czasie ciąży zmniejsza ryzyko wielu komplikacji.

Pacjentka: W porządku, ale jakie one są?

Lekarz: Dzieci urodzone przez matki z cukrzycą ciężarnych mają ryzyko makrosomii. Jest to również nazywane „zespołem dużego dziecka” i zwiększa ryzyko cięcia cesarskiego. Dzieci te mogą również rozwinąć hipoglikemię po porodzie i mają podwyższone ryzyko żółtaczki. Na późniejszym etapie życia zwykle mają wiekszą tendencję do tycia i rozwijają cukrzycę typu 2. Cukrzyca ciężarnych może również powodować pewne wady wrodzone, jednak duże badanie kontrolowane wykazało ten związek jedynie u bardzo otyłych kobiet. Pewne badania wykazały także wyższe ryzyko stanu przedrzucawkowego u kobiet w ciąży z cukrzycą ciężarnych. Znaleziono także związek pomiędzy cukrzycą ciężarnych i zwiększonym ryzykiem rozwoju cukrzycy typu 2 w przyszłości. Jednak nie powinna pani myśleć o możliwych komplikacjach – skupmy się na diecie cukrzycowej i umiarkowanym wysiłku fizycznym. Jest szansa, że okaże się to wystarczające. W przeciwnym razie może być wymagana dodatkowa terapia insulinowa. Musi pani zakupić glukometr i mierzyć sobie cukier na czczo, jak również godzinę i dwie po każdym posiłku.


Glossary

 • gestational diabetes [dʒɛˈsteɪʃənəl daɪəˈbitɪs] – cukrzyca ciężarnych
 • midwife [ˈmɪdwaɪf] – położna
 • fasting [ˈfɑstɪŋ] – poszczenie, głodówka, tu: na czczo
 • to cope with [tə koʊp wɪθ] – radzić sobie z
 • caesarean section [sɪˈzɛəriən ˈsɛkʃən] – cesarskie cięcie
 • hypoglycemic [haɪpoʊglaɪˈsi:mɪk] – hipoglikemiczny
 • delivery [dɪˈlɪvəri] – poród
 • jaundice [ˈdʒɔndɪs] – żółtaczka
 • preeclampsia [priɪˈklæmpsiə] – stan przedrzucawkowy
 • glucometer [glu:koʊˈmətər] – glukometr
5/5 - (120 votes)

Nikt nie pyta Cię o zdanie, weź udział w Teście Zaufania!

To 5 najczęściej kupowanych leków na grypę i przeziębienie. Pokazujemy je w kolejności alfabetycznej.

ASPIRIN C/BAYER | FERVEX | GRIPEX | IBUPROM | THERAFLU

Do którego z nich masz zaufanie? Prosimy, oceń wszystkie.
Dziękujemy za Twoją opinię.

Leave a Comment

POLECANE DLA CIEBIE

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH