Gastrointestinal  hemorrhage

Gastrointestinal hemorrhage – praktyczny angielski

Doctor: Good afternoon, sir.
Patient: Good afternoon, doctor.

Doctor: How are you feeling?
Patient: Not well. I’ve been feeling nauseated and very week since the last collapse.

Doctor: Have you vomited blood again?
Patient: No, fortunately I haven’t.

Doctor: Had you complained of any health problems before today’s event?
Patient: Actually, yes, I had suffered from indigestion and abdominal pain. I had also had migraine episodes. This indisposition has bothered me for many years.

Doctor: And how do you cope with it usually?
Patient: I take NSAIDs.

Doctor: Have you ever had ulcer disease?
Patient: Yes, once in the past – a couple of years ago, but it was cured. I had Helicobacter pylori, but it was eradicated.

Doctor: Have you noticed dark stools recently?
Patient: No, I haven’t.

Doctor: I’m going to examine you now.

After examination
Doctor: You’ve got your pulse rate raised – it’s 117 bits per minute. Your blood pressure is 100 over 70. Your heart sounds normal and your respiratory system seems all right. We should do the fecal occult blood test as well as some other routine tests – urine, blood, and electrolyte tests. Endoscopy is also necessary.

After investigations
Doctor: Endoscopy revealed fresh and altered blood in your stomach and duodenum. Multiple hemorrhagic erosions were seen. Some of them were actively bleeding during the examination. We excluded ulcer disease, but you have gastrointestinal hemorrhage. Your hemoglobin level and mean cell volume, which is a measure of the average red blood cell size, are reduced. This suggests that there has been chronic blood loss.

Patient: What should be done?
Doctor: First of all, you must avoid non-steroid anti-inflammatory drugs. Use paracetamol for your migraines or find another way to fight the attacks – we’ll talk about it later. What we’ll do now is supplement your blood with intravenous drip infusion. You will also need to take iron for a couple of months and get some oral medicines to reduce gastric acid production.


Lekarz: Dzień dobry panu.
Pacjent: Dzień dobry, doktorze.

Lekarz: Jak się pan czuje?
Pacjent: Niedobrze. Mam nudności i jestem bardzo osłabiony od ostatniego omdlenia.

Lekarz: Czy wymiotował pan znowu krwią?
Pacjent: Nie, na szczęście nie.

Lekarz: Czy uskarżał się pan na jakieś problemy ze zdrowiem przed dzisiejszym zdarzeniem?
Pacjent: W zasadzie tak. Miałem niestrawność i bóle brzucha. Miałem również epizody migreny. Ta przypadłość dręczy mnie od wielu lat.

Lekarz: I jak pan sobie z nią zazwyczaj radzi?
Pacjent: Biorę NLPZ.

Lekarz: Czy miał pan kiedykolwiek chorobę wrzodową?
Pacjent: Tak, raz w przeszłości – kilka lat temu, ale została wyleczona. Miałem Helicobacter pylori, ale została usunięta.

Lekarz: Czy zaobserwował pan ostatnio ciemne stolce?
Pacjent: Nie.
Lekarz: Zbadam pana teraz.

Po badaniu
Lekarz: Ma pan przyspieszone tętno – 117 uderzeń na minutę. Ciśnienie krwi 100 na 70. Serce brzmi normalnie i układ oddechowy wydaje się w porządku. Powinniśmy zrobić badanie na krew utajoną w kale oraz kilka innych rutynowych testów – mocz, krew i elektrolity. Konieczna jest również endoskopia.

Po badaniach
Lekarz: Endoskopia ujawniła świeżą oraz zmienioną krew w pana żołądku i dwunastnicy. Były widoczne liczne krwotoczne nadżerki. Niektóre z nich krwawiły podczas badania. Wykluczyliśmy chorobę wrzodową, ale ma pan krwotok żołądkowo-jelitowy. Stężenie hemoglobiny oraz średnia objętość krwinki, która wyraża przeciętny rozmiar krwinki czerwonej, są obniżone. Sugeruje to przewlekłą utratę krwi.

Pacjent: Co należy zrobić?
Lekarz: Po pierwsze, musi pan unikać niesteroidowych leków przeciwzapalnych. Proszę zażywać paracetamol na pana migrenę albo znaleźć inny sposób na zwalczanie ataków – porozmawiamy o tym później. Na chwilę obecną uzupełnimy panu krew za pomocą dożylnej infuzji. Będzie pan również potrzebował zażywać żelazo przez kilka miesięcy oraz otrzyma pan doustne leki zmniejszające produkcję kwasu żołądkowego.


Glossary

  • hemorrhage [ˈhɛmərɪdʒ] – krwotok
  • nauseated [ˈnɔzieɪtɪd] – mający mdłości
  • collapse [kəˈlæps] – omdlenie
  • fecal occult blood test [ˈfikəl əˈkʌlt blʌd tɛst] – test na krew utajoną w kale
  • erosion [ɪˈroʊʒən] – nadżerka
  • to exclude [tə ɪkˈsklud] – wykluczyć
  • mean cell volume (MCV) [min sɛl ˈvɒlyum] – średnia objętość krwinki
  • drip [drɪp] – kroplówka
4.7/5 - (121 votes)

Nikt nie pyta Cię o zdanie, weź udział w Teście Zaufania!

To 5 najczęściej kupowanych leków na grypę i przeziębienie. Pokazujemy je w kolejności alfabetycznej.

ASPIRIN C/BAYER | FERVEX | GRIPEX | IBUPROM | THERAFLU

Do którego z nich masz zaufanie? Prosimy, oceń wszystkie.
Dziękujemy za Twoją opinię.

Leave a Comment

POLECANE DLA CIEBIE

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH