Szanowni Państwo,
Ze względu na epidemię, ulegnie zmianie termin XVII Gali Nagrody Zaufania „Złoty OTIS”, planowanej pierwotnie na 16 kwietnia 2020.
O nowym terminie i miejscu dorocznej ceremonii, poinformujemy najszybciej jak będzie to możliwe.
Za niedogodności przepraszam, za zrozumienie dziękuję
Paweł Kruś, przewodniczący Kapituły Nagrody
Prawnik radzi… prawo wykonywania zawodu

Prawnik radzi… prawo wykonywania zawodu

Jestem tegoroczną absolwentką farmacji. Studia ukończyłam 31 marca br. W kwietniu okręgowa izba aptekarska – na podstawie dostarczonych przeze mnie dokumentów – podjęła uchwałę o przyznaniu mi prawa wykonywania zawodu farmaceuty. Jednak dokument stwierdzający to prawo otrzymam dopiero w dniu ślubowania. Jeśli od podjęcia uchwały do złożenia ślubowania mija kilka dni/ tygodni, to czy mogę w międzyczasie wykonywać zawód farmaceuty?

Jestem tegoroczną absolwentką farmacji. Studia ukończyłam 31 marca br. W kwietniu okręgowa izba aptekarska – na podstawie dostarczonych przeze mnie dokumentów – podjęła uchwałę o przyznaniu mi prawa wykonywania zawodu farmaceuty. Jednak dokument stwierdzający to prawo otrzymam dopiero w dniu ślubowania. Jeśli od podjęcia uchwały do złożenia ślubowania mija kilka dni/ tygodni, to czy mogę w międzyczasie wykonywać zawód farmaceuty?
Katarzyna z Sosnowca

Farmaceuta, w stosunku do którego została podjęta uchwała przez Naczelną Radę Aptekarską albo okręgową radę aptekarską o przyznaniu prawa wykonywania zawodu farmaceuty, chcąc rozpocząć wykonywanie zawodu, musi złożyć ślubowanie. Ten obowiązek wprowadza ustawa z dnia 10 stycznia 2008 roku o zmianie ustawy o izbach aptekarskich (Dz.U. Nr 47, poz. 273). Warto tu dodać, że przepis ten obowiązuje dopiero od 3 kwietnia 2008 roku. Obowiązek ślubowania jest więc stosunkowo nowym elementem uzyskiwania uprawnień do wykonywania zawodu farmaceuty, podkreślającym jego charakter i znaczenie.

O terminie ślubowania farmaceutę informuje okręgowa rada aptekarska właściwa ze względu na zamierzone miejsce wykonywania zawodu farmaceuty, a w przypadku obywatela państwa należącego do Unii Europejskiej – Naczelna Rada Aptekarska. Ślubowanie odbywa się bez zbędnej zwłoki po podjęciu uchwały przyznającej prawo wykonywania zawodu.
Rota ślubowania składanego przez farmaceutę brzmi następująco: „Ślubuję uroczyście w swej pracy farmaceuty sumiennie, gorliwie i z należytą starannością wykonywać swoje obowiązki, mając zawsze na uwadze dobro pacjenta, wymogi etyki zawodowej i obowiązujące prawo, a także zachować tajemnicę zawodową, zaś w postępowaniu swoim kierować się zasadami godności, uczciwości i słuszności”.

Jeżeli określona formuła ślubowania nie może być wykorzystana przez obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej umożliwia skorzystanie z odpowiedniej, równoważnej formuły. Ślubowanie odbiera prezes właściwej okręgowej rady aptekarskiej albo Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej w zależności od tego, która z tych rad jest właściwa do podjęcia uchwały w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu farmaceuty.

Warto przypomnieć, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, regulującymi kwestie uzyskania prawa wykonywania zawodu, farmaceuta – oprócz złożenia ślubowania – musi spełniać wymagania w zakresie: wykształcenia (określone w art. 2b ustawy z dnia 19 kwietnia o izbach aptekarskich), stanu zdrowia pozwalającego na wykonywanie zawodu farmaceuty (potwierdzonego orzeczeniem lekarskim), posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych, wykazania się nienaganną postawą etyczną i dawania swym dotychczasowym zachowaniem rękojmi prawidłowego wykonywania zawodu farmaceuty (w szczególności chodzi o brak prawomocnego skazania za umyślne przestępstwo przeciwko życiu lub zdrowiu), korzystania z pełni praw publicznych oraz – w przypadku cudzoziemca – znajomości języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania zawodu farmaceuty.

Podstawy prawne: ustawa z dnia 19 kwietnia 1991 roku o izbach aptekarskich (Dz.U. z 2008 r. Nr 136, poz. 856)

Nikt nie pyta Cię o zdanie, weź udział w Teście Zaufania!

To 5 najczęściej kupowanych leków na grypę i przeziębienie. Pokazujemy je w kolejności alfabetycznej.

ASPIRIN C/BAYER | FERVEX | GRIPEX | IBUPROM | THERAFLU

Do którego z nich masz zaufanie? Prosimy, oceń wszystkie.
Dziękujemy za Twoją opinię.

POLECANE DLA CIEBIE

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH